DUYURU 408’de belirtildiği üzere  5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 75. madde ile yapılan düzenleme uyarınca işverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecekti. (Yürürlük: 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde) Ancak bugüne kadar Bakanlar Kurulu destek tutarını belirlemediğinden uygulama yapılamamıştı. Aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ile  teşvik uygulamasının önü açılmıştır. Bu ay yapılacak prim ödemelerinin (tabi teşvikten faydalanacaklar için) bu sebeple daha az olacağı düşünülmektedir. Yürürlük 1.1.2018 olduğu için birikmiş destek tutarları, ödenecek pirimi oldukça azaltabilecektir. İşverenlerin e-SGK sisteminden durumlarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668

2018 SGK Destek Tutarları

20 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30454

Karar Sayısı : 2018/11668

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 75 inci maddesi uyarınca 2018 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6/4/2018 tarihli ve 2326699 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 75 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11668 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Destek tutarı

MADDE 1- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutan 120 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında tespit edilen prime esas günlük kazanç tutarı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait İşyerleri için, 180 TL olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

.