Girişim Sermayesi Fonları 2018/11662 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11662 Ekli “Girişim Sermayesi Fon…

 

 

Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar BKK 2018/11662

Girişim Sermayesi Fonları 2018/11662

05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30442 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 2018/11662

Ekli “Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 5/4/2018 tarihli ve 9641 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, sermaye şirketlerine ve/veya projelere finansman sağlayan girişim sermayesi fonlarına Müsteşarlığın bütçesinden kaynak aktarılmasına, Müsteşarlık tarafından kaynak aktarılan fonların seçim kriterlerine, bu fonların yatırım yapabileceği alanlara, denetimlerine, bu fonlara taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarına ilişkin esas ve usuller ile uygulamaya dair diğer hususların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakiye tutar: Girişim sermayesi fonuna aktarılan kaynakla yapılan yatırımlardan çıkış sırasında katılma payı ölçüsünde elde edilen kârın anaparaya eklenmesi, fona ödenen masraflar ile ücretlerin ve varsa zararın anaparadan düşülmesi sonucunda kalan kısmı,

c) Girişim sermayesi fonu: Sermaye şirketlerine ve/veya projelere finansman sağlayan, yurt içi ve yurt dışında ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kurulan, tüzel kişiliği olan veya olmayan yapıları,

ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

d) Portföy yöneticisi: Girişim sermayesi fonlarının kurulmasını, yönetimini veya danışmanlığını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

e) Proje: Duyuru metninde sınırları belirlenmiş alanlara ilişkin ürün, süreç, hizmet geliştirmek için gerçekleştirilen ve hedefleri tanımlanmış faaliyetlerin bütününü,

f) Protokol: Girişim sermayesi fonu ile Müsteşarlık arasında imzalanan, karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen katılım sözleşmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Portföy Yöneticisi Seçimi, Girişim Sermayesi Fonunun Finansmanı, Kaynak Aktarımı

ve Kâr Paylaşımı

Girişim Sermayesi Fonlarına duyuru yapılması ve tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 4- (l) Müsteşarlık tarafından girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan duyuru metni Müsteşarlığın internet sayfasında yayınlanır. Her bir duyuru metninde Müsteşarlıkça fonlara sağlanacak kaynağın üst sınırı, tahsis edilecek kaynağın kullanım amacı, finansman türü ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.

(2) Müsteşarlığa teklif veren kişilerden 5 inci maddedeki şartları karşılayanların başvuruları değerlendirilirken aşağıdaki hususlar gözönüne alınır.

a) Portföy yöneticisinin girişim sermayesi veya özel sermaye fonları alanındaki tecrübesi.

b) Portföy yöneticisinin daha önce gerçekleştirdiği yatırımlarından elde ettiği getiri ve bu getirinin toplam yatırıma oranı

c) Girişim sermayesi fonunun yönetim masrafları.

ç) Diğer yatırımcılar tarafından girişim sermayesi fonuna taahhüt edilen tutarın Müsteşarlıkça taahhüt edilen tutara oranı.

d) Müsteşarlık tarafından duyuru metininde belirlenen diğer hususlar.

(3) Her bir duyuru sonunda gelen başvurular, girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi tarafından duyuru metninde yer alan şartlar çerçevesinde incelenerek değerlendirilir. Girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi tarafından oluşturulan görüş Bakana arz edilir.

(4) Her bir duyuru sonunda gelen başvurularla ilgili olarak portföy yöneticisini, finansman tutarını ve türünü belirlemeye Bakan yetkilidir.

Portföy yöneticisinin seçimi

MADDE 5- (1) Portföy yöneticisinin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olması veya bu nitelikleri haiz en az bir kişinin olduğu bir yönetim ekibine sürekli olarak sahip olması gerekir.

a) Portföy yöneticisi olarak en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış olması veya yatırım kararı almış olması.

b) Yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son 10 yıl içinde kâr ederek çıkış yapmış

olması.

(2) Müsteşarlık fon yönetimi alanında tecrübe kazanılması amacıyla ilk defa girişim sermayesi fonu kuracaklar için, fonun en az %50’sinin diğer yatırımcılar tarafından taahhüt edilmesi koşuluyla birinci fıkra hükümlerini uygulamayabilir.

Girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi

MADDE 6- (1) Girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi, her bir duyuru için Bakan tarafından belirlenecek finans, ekonomi, yatırım ve girişim sermayesi alanlarından birinde tecrübeli 5 üyeden oluşur.

Taahhüdün sınırı

MADDE 7- (1) Müsteşarlığın girişim sermayesi fonuna taahhüt ettiği tutar, fona taahhüt edilen toplam tutarın %30’unu geçemez. İlk defa kurulacak girişim sermayesi fonları için taahhüt tutarı, fona taahhüt edilen toplam tutarın %50’sini geçemez. Bakan bu oranları yüzde ellisine kadar arttırmaya yetkilidir.

Taahhüt tutarı

MADDE 8- (1) Müsteşarlık tarafından 31/12/2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları hariç 2 milyar TL’yi geçemez. Müsteşarlık bu tutarı bir defada veya birden fazla dilimler halinde kullanabilir.

(2) 31/12/2023 sonrasındaki her beşer yıllık dönem için taahhüt edilecek tutarı Bakanlar Kurulu belirler.

(3) Taahhüt edilen tutarlardan dönemler itibarıyla girişim sermayesi fonlarına aktarılacak miktarı belirlemeye ve aktarmaya Bakan yetkilidir. Kaynak taahhüdüne ilişkin ödeme Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Nakit aktarımı

MADDE 9- (1) Müsteşarlığın kaynak sağladığı girişim sermayesi fonları, nakit aktarımı için Türkiye’de yerleşik bir bankada hesap açar. Fonun talebi üzerine yapılacak nakit aktarımları, Müsteşarlığın ilgili hesabından fonun Türkiye’deki banka hesabına yapılır. Fona sağlanacak finansmana ilişkin usul ve esasların ayrıntıları Müsteşarlık ile fon arasında imzalanan protokolle belirlenir.

(2) Girişim sermayesi fonları kendilerine taahhüt edilen finansmanı, projelere yatırım yapmak ve/veya sermaye şirketlerine doğrudan sermaye aktarmak ve/veya sermaye şirketlerinin borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış borçlanma araçlarını satın almak ve/veya fınansal kurumlar aracılığıyla borç vermek ve/veya girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle kullanır.

Anapara ve kâr paylaşımı

MADDE 10- (1) Girişim sermayesi fonlarının tasfiyesi ve/veya faaliyetlerinin süresinden önce sona ermesi durumunda, bakiye tutar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Müsteşarlığın ilgili hesabına protokolde belirtilen süre içerisinde yatırılır.

(2) Yatırımlardan çıkış yapılması ve/veya temettü ödenmesi ve/veya borcun ifası ve borca ilişkin fer’i alacaklar ile ilgili durumlarda bakiye tutar, katılma payı ölçüsünde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Müsteşarlığın ilgili hesabına protokolde belirtilen süre içerisinde yatırılır.

(3) Anapara ve kâr paylaşımına ilişkin usul ve esasların ayrıntıları Müsteşarlık ile girişim sermayesi fonu arasında imzalanan protokolle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Alanları, Girişim Sermayesi Fonlarının Süresi, Masraflar ve Ücretler

Yatırım alanları

MADDE 11- (1) Müsteşarlığın kaynak sağladığı girişim sermayesi fonları aşağıda listelenen alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren ya da bu alanlarda doğrudan ya da dolaylı olarak araştırma ve geliştirme faaliyeti yürüten şirketlere doğrudan veya dolaylı yatırım yapamaz.

a) Tütün ve alkollü içecek üretimi.

b) Savunma sanayii hariç silah ve cephane üretimi ve ticareti.

c) Ana faaliyet konusu gayrimenkul olan alanlar.

ç) Altyapı yatırımları.

d) Kanunlarla yasaklanmış faaliyetler.

e) Protokolde yasaklı faaliyetler olarak belirtilen alanlar.

Girişim sermayesi fonlarının süresi

MADDE 12- (1) Bu Karar kapsamındaki girişim sermayesi fonlarının faaliyet süresi protokolle belirlenir.

Masraf ve ücretler

MADDE 13- (1) Girişim sermayesi fonlarına bir defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça taahhüt edilen kaynağın en fazla %2’si kadar kuruluş masrafı ödenebilir. Müsteşarlık tarafından fonlara yıllık olarak ödenecek her türlü ücret ve masraf, fonlara taahhüt edilen kaynağın %2,5’ini geçemez.

(2) Girişim sermayesi fonu tarafından yapılan yatırımlardan çıkışta anaparanın üzerine kâr elde edilmesi durumunda, Müsteşarlıkça portföy yöneticisine ödenen performans ücreti, Müsteşarlığın katılma payı ölçüsünde hak ettiği kâr payının %20’sini aşamaz. Fonla birlikte eş yatırım yapan bireysel katılım yatırımcısına ödenen performans ücreti, Müsteşarlığın katılma payı ölçüsünde hak ettiği kâr payının %25’ini aşamaz.

(3) Performans ücretinin ödenmesi, belirli eşik getiri oranları üzerinde kâr elde edilmesine bağlanabilir. Girişim sermayesi fonunun eşik getiri üzerinde kâr elde etmesi durumunda, eşik getirinin üzerinde oluşan kârın en fazla %10’una kadar ilave ücret ödenebilir.

(4) Her türlü ücret ve masrafın girişim sermayesi fonlarına ödenmesine ilişkin hususlar fonlar ile Müsteşarlık arasında yapılacak protokolle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gözetim ve Denetim

Gözetim ve denetim

MADDE 14- (1) Müsteşarlık tarafından kaynak sağlanan girişim sermayesi fonlarının faaliyetleri Müsteşarlığın uygun göreceği bir bağımsız denetim şirketi tarafından yıllık olarak denetlenir. Gözetim ve denetimin kapsamı protokolde belirlenir. Müsteşarlık gerekli gördüğünde finansman sağladığı fonları denetleyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar

MADDE 15- (1) Girişim sermayesi fonların tabi olacağı kurallar ve uygulamaya ilişkin hususlar Müsteşarlık ile fonlar arasında imzalanan protokolle belirlenir. Protokolün şartlarını tespit etmeye ve bu şartlar çerçevesinde taahhütte bulunmaya Bakan yetkilidir. Söz konusu protokol ve ilgili dokümanlara dair her türlü hazırlık, temas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.

(2) Aksi protokolde belirtilmediği takdirde protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Protokol tarihinden itibaren en fazla 1 tam yıl içerisinde girişim sermayesi fonunun kurulmaması durumunda protokol iptal olur.

(3) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Bakan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17-(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.