SUT Değişiklik 21/03/2018 21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 2…

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SUT Değişiklik 21/03/2018

21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30367 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kurumca belirlenen kronik hastalıklar” ibaresinden sonra gelmek üzere elektronik sevk formu ile sevk edilen hastalar ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıda belirtilen kişilerden hiçbir ilave ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) %40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için, engellilik durumu belgelendirilmelidir. Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim tarafından sağlık raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Sağlık raporunda, yapılacak ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler açıkça belirtilmelidir. Engellilik durumu nedeni ile ağız ve diş muayeneleri yapılamayan hastalarda bu durum sağlık raporunda belirtilmelidir. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü (raporun alındığı gün dahil) içinde tedaviye başlanması gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1-1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “kurulu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.6.1.A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İkinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmayan ilçelerde birinci basamak resmi sağlık kuruluşu tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri, en yakın ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri,”

b) Birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tedavinin yapılabildiği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) İkinci fıkrasının (a) bendinin sonuna “(donör dahil)” ibaresi eklenmiştir.

ç) İkinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Uzuv replantasyonu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kontrolü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.6.1.B-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “naklin öngörülmesi durumunda da” ibaresinden sonra gelmek üzere “hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.6.1.B-4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Tarifeli uçak için ibraz edilen bilet/fatura tutarı, ekonomi sınıf bedeli üzerinden ödenir.”

Tamamı İçin Tıklayınız