22. Hukuk Dairesi         2016/25572 E.  ,  2016/25816 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin uzun yıllardır … Belediyesi bünyesinde değişik taşeronlarda son işverence iş sözleşmesinin feshedildiği tarihe kadar aralıksız şoför olarak çalıştığını, ancak işverenin geçerli bir sebebe dayanmadan 15.06.2015 tarihinde iş sözleşmesini sonlandırdığını, müvekkiline fesih sebebi ve fesih sebebine dair hiçbir evrak ve belge verilmediğini, müvekkilinin işten çıkartılmasına aslı astarı olmayan 1 ay önceki tutulan tutanağın olabileceği varsayımıyla fesih sebebi ve ve bildiriminin müvekkiline yapılmadığını, müvekkilinin çalışma esnasında iş kıyafetlerini giymediği hususunun gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin taşeron işçisi olarak gösterilmiş ise de bu durumun gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin yaklaşık 10 yıldır Belediye’de çalıştığını, … Kurumu hizmet dökümünde birçok değişik alt işverenden değişik tarihlerde belediyenin asli işleri olan değişik hususlarda çalıştığını, hepsi belediyenin asli işi olup müvekkilinin işçilik hakları zedenelenecek şekilde birçok şirkete girdi çıktı yapıldığını belirterek, davalı şirket … Tem. Hizm. Yem. Ürt. Güv. Mad. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile … arasındaki muvazaanın tespitine, muvazaanın tespiti halinde üst işverene, tespit edilmemesi halinde davalı alt işverene işe iadesine, boşta geçen süreye ilişkin dört aylık ücret alacağının ve müvekkilinin kanuni süresi içinde işe başlatılmaması halinde sekiz aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının diğer sosyal haklarının davalılardan müşterek ve müteselsil bir şekilde tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … vekili, davacı ile müvekkili belediye arasında imzalanmış bir iş sözleşmesinin mevcut olmadığını, müvekkilinin personel kayıtlarında davacı adına hiçbir belge mevcut olmadığını, … Belediyesinin kendisine verilen yetkiye dayanarak şehir içi temizlik hizmetlerini Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında açık ihale yöntemiyle yaptırdığını, diğer davalı … şirketi ve dava dışı iki ortağı ile … arasında ihale neticesi imzalanan hizmet alım sözleşmesi gereği tarafların sorumluluklarının belli olduğunu ve müvekkili belediyenin diğer davalı şirketin istihdam ettiği kişilerin özlük hakları açısından doğrudan bir mükellefiyeti bulunmadığını, davacının temizlik hizmetlerinin ifası esnasında çalışanların uyması gereken kurallar ve giymeleri gereken kıyafetler sözleşme ve eklerinde ayrıntılı olarak açıklandığını, davacının 22.05.2015 günü mesai başlangıcı esnasında giymesi gerektiği halde iş kıyafeti giymemesi sebebiyle uyarılmış olmasına rağmen bu uyarıları dikkate almadığını ve üzerinde iş kıyafeti olmaksızın mesaisine başladığını, davacının kendisine yapılan bidirim ve ikazlara riayet etmeksizin iş kıyafeti olmadan mesaiye başlamasından dolayı durum bir tutanakla zabıt altına alındığını, müvekkili belediye ile diğer davalı şirket arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesinin ve bu sözleşme kapsamında yürütülen işin muvazaalı olduğunu ileri sürmenin hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Diğer davalı … Tem. Hiz. Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, belediye temizlik işçilerine verilen iş kıyafetleri ile ilgili mevcut sorunun çözülmesine rağmen, davacının aşırı sinirli davranarak amirine karşı aleni bir biçimde saygısız tutum ve davranışlar sergilemesi üzerine soruşturma için geçen makûl bir süreden sonra davacının hizmet sözleşmesinin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” gerekçesiyle haklı nedenle bildirim süresini beklemeksizin feshedildiğinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre, davacının en son … Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. -… Katı Atık Yön. Tic. Ltd. Şti. -Divan Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin oluşturduğu ortak girişim bünyesinde istihdam edildiği anlaşılmakta olup, … Katı Atık Yön. Tic. Ltd. Şti. ile Divan Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. şirketleri davalı sıfatıyla davaya dahil edilmemiştir. Ortak girişimi oluşturan şirketler adi ortaklar olup, her bir şirketin ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaktadır. Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklığın borçlarından ortakların her biri müştereken ve müteselsilen sorumlu ise de, işe iade talebi bölünebilir bir talep olmadığından eldeki davanın bütün ortaklara karşı açılması zorunludur. Bu halde, davalı olarak gösterilmeyen … Katı Atık Yön. Tic. Ltd. Şti. ve Divan Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.ye davanın teşmili için davacı tarafa süre verilmeli, verilen süre içinde dava teşmil edilirse davaya devam edilmeli, aksi halde dava usulden reddedilmelidir.
Mahkemece bu yön gözetilmeksizin işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, bozma sebebine göre, davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.