DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299  Karar Sayısı : 2017/11091 Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tara…

 

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar BKK 2017/11091

DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği

12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30299 

Karar Sayısı : 2017/11091

Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 7/11/2017 tarihli ve 28670 sayılı yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN ÜSTLENİLEN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI RİSKLERİ İÇİN DEVLET TARAFINDAN HASAR FAZLASI REASÜRANS DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN KARAR

Reasürans desteği

MADDE 1- (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortalan Kanununun 8 inci maddesine istinaden, Doğal Afet Sigortalan Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu tarafından zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 1/11/2017 — 31/10/2018 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 875 milyon Avro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde her bir dilimden yüzde 10 oranında pay alacak şekilde DASK’a Devlet tarafından toplam 212,5 milyon Avro hasar fazlası reasürans desteği sağlanır.

Teminat bedeli ve hasar ödemeleri

MADDE 2- (1) Birinci maddeye göre sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 3.698.750 Avro reasürans primi, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına 28/2/2018 tarihine kadar DASK tarafından ödemenin yapıldığı gün geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden ödenir.

(2) Gerekmesi halinde, pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine Devlet payı oranında katılım sağlanır ve hesaplanan hasar ödemesi tutan Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK’a ödenir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.