2018 Yılı 5957 Sayılı Kanun 10. Madde İPC 22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30279  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) 11/11..

 

 

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2018 Yılı 5957 Sayılı Kanun 10. Madde İPC

22 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30279 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde yer alan % 14,47’lik (on dört virgül kırk yedi)  yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 77.402,08 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 22/12/2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.