Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: BİR..

 

 

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30263 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında sermaye şirketi statüsünde kurulacak teknoloji transfer ofisinin teşkili, görevleri, yönetimi ve yükseköğretim kurumuyla ilişkisine yönelik çalışma usul ve esasları ile teknoloji transfer ofisinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,

b) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Yükseköğretim kurumlarının, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla kurabilecekleri sermaye şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknoloji Transfer Ofisinin Teşkili, Organları, Görev ve Yetkileri

Teknoloji Transfer Ofisinin teşkili

MADDE 4 – (1) Öğretim elemanları tarafından yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve yapılan buluşları ticarileştirmek amacıyla yükseköğretim kurumu yerleşkelerinde veya yükseköğretim kurumunun ortağı olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde TTO kurulur.

(2) TTO kurulmasına ilişkin başvuru, ilgili yükseköğretim kurumu senatosu tarafından alınan kararla birlikte Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Yükseköğretim Kuruluna iletilen talepler Yükseköğretim Yürütme Kurulunca karara bağlanır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından faaliyet izni verilmesi halinde ilgili yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından TTO kurulur.

(3) TTO’nun kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.

(4) TTO çalışanları, işçi, yabancı uyruklu personel veya ofis faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan, sürekli veya yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur.

(5) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları üniversite yönetim kurulunun izni ile TTO’da yapabilirler.

(6) Ofis faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarının izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.

Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve yükseköğretim kurumuyla ilişkisi

MADDE 5 – (1) TTO yönetim kurulu, rektör veya araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı ve üniversite senatosunun seçeceği TTO faaliyetleri ile ilişkili deneyimi olan en az altı öğretim üyesinden oluşur. Üyeler üç yıllığına seçilir. Süresi tamamlanan üye yeniden seçilebilir. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Seçilen üye kalan süreyi tamamlar.

(2) TTO yönetim kurulu başkanı, rektör veya araştırmadan sorumlu rektör yardımcısıdır.

(3) TTO yönetim kurulu, TTO tam zamanlı çalışanlarından birini TTO müdürü/yöneticisi olarak atar. TTO müdürü/yöneticisi olarak atanacak çalışanın en az lisans mezunu ve TTO süreçleri ile ilgili en az beş yıl deneyimli olması gerekir. TTO müdürü/yöneticisi, oy hakkı bulunmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılır.

Teknoloji Transfer Ofisinin görevleri

MADDE 6 – (1) TTO’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite ar-ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek.

b) Üniversitenin ar-ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak.

c) Üniversite içerisinde ulusal ve uluslararası ar-ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek olmak.

ç) Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak.

d) Ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

e) Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile ilgili konularda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek.

f) Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek adına üniversite ve sanayi tarafında potansiyeli, fırsatları ve benzerlerini ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık etmek.

g) Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak.

ğ) Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve bu kapsamda destek olmak.

h) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve her yılın ocak ayı sonuna kadar senatonun uygun görüşüyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

ı) Uluslararası üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları hazırlamak.

i) Yükseköğretim kurumlarında yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda oluşturulan bilginin korunması için fikri ve sınai haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.

j) Yürütülen faaliyetlere ilişkin üç yıllık stratejik plan yaparak her yıl stratejik plan ilerleme raporu hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknoloji Transfer Ofisinin İzleme ve Değerlendirme Süreci ve Tasfiyesi

Teknoloji Transfer Ofisinin izleme ve değerlendirme süreci

MADDE 7 – (1) TTO’ların ilgili kanun ve bu Yönetmelik dahilindeki faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek üzere Yükseköğretim Kurulu, TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurar.

(2) TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen en az daire başkanı düzeyinde bir ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından seçilen dört öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. Yükseköğretim Kurulu, komisyon üyelerini, her biri farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile teknoloji transfer süreçleri ve uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl görev yapmış öğretim üyeleri arasından seçer.

(3) TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonu;

a) TTO’ların her yıl ocak ayının son işgününe kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunduğu bir önceki yılın faaliyet raporunu değerlendirir.

b) Yılda en az bir kez TTO izleme ziyareti gerçekleştirir.

c) Yıllık değerlendirmelerini her yılın sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına rapor olarak sunar.

Teknoloji Transfer Ofisinin faaliyet izninin kaldırılması

MADDE 8 – (1) TTO yönetim kurulu, faaliyetlerine son verme ve tasfiye kararı alması halinde kurucu yükseköğretim kurumuna başvurur. İlgili yükseköğretim yönetim kurulu başvuruyu uygun bulması durumunda, konuya ilişkin teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar. TTO’nun faaliyetlerine son verme ve tasfiyesine ilişkin kararı Yükseköğretim Yürütme Kurulu verir.

(2) Yükseköğretim Kurulu,  TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun önerisi ile TTO’nun faaliyet iznini kaldırabilir. Bu durumda, ilgili yükseköğretim kurumu, TTO’nun tasfiyesi için gerekli işlemleri başlatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknoloji Transfer Ofisinin Mali Yapısı

Teknoloji Transfer Ofisinin gelirleri

MADDE 9 – (1) TTO’nun gelirleri şunlardır:

a) TTO’nun  6 ncı madde kapsamında sunacağı hizmetlerden elde edilecek gelirler.

b) TTO’nun kuruluşundan sonra ortak olacak kurumlardan sağlanacak ortaklık gelirleri.

c) Bağışlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 13/1/2011 tarihli ve  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Muafiyet

MADDE 11 – (1) Teknoloji Transfer Ofisleri ile bunların yürüttükleri faaliyetler hakkında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.