5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1/n bendine göre, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

15.7.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 76. maddesiyle bu bendin 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idari para cezası uygulamasına 1/1/2018 tarihinde başlanılacaktır.

 

            ” Kurumca verilecek idarî para cezaları

             MADDE 102- (Değişik: 17/4/2008-5754/60 md.)

n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.”