4054 Sayılı Kanun İPC 2018/1 02 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30258  Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekab…

 

 

4054 Sayılı Kanun İPC 2018/1

02 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30258 

Rekabet Kurumundan:

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)nde tespit edilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) artış esas alınarak, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 21.036 TL (yirmibirbinotuzaltılira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.