Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 26 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30252 Karar Sayısı: 2017/10969 Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kas…

 

 

BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma

26 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30252

Karar Sayısı: 2017/10969

Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde imzalanan ve 3/5/2017 tarihli ve 7018 sayılı Kanunlaonaylanması uygun bulunan ekli “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin ilişik çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/6/2017 tarihli ve 12565691 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinde değişiklik yapan ve 1 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren Protokol hükümleri ile değiştirilen metin.
Başlangıç

Avrupa Konseyi üye Devletleri ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri olan bu Sözleşmenin imzacıları,

Kişi, sermaye, mal ve hizmetlerin uluslararası dolaşımdaki artışının – kendi içinde son derece faydalı olsa da – vergi kayıp ve kaçağı olasılığını artırdığını ve dolayısıyla vergi otoriteleri arasında artan bir işbirliğini gerektirdiğini göz önünde bulundurarak;

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele amacıyla son yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ikili veya çok taraflı çeşitli çabalan memnuniyetle karşılayarak;

Mükellef haklarının yeterli düzeyde korunmasının sağlanmasını da dikkate alarak, her türdeki vergiye ilişkin konularda her çeşit idari yardımın geliştirilmesi için Devletler arasında uyumlu bir çabanın gerekli olduğunu göz önünde bulundurarak;

Uluslararası işbirliğinin, vergi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde belirlenmesinin kolaylaştırmasında ve mükellef haklannm güvence altına alınması konusunda önemli bir rol oynayabileceğinin bilincinde olarak;

Herkesin uygun bir yasal prosedür uyarınca belirlenmiş hak ve yükümlülüklere sahip olmasını öngören temel ilkelerin, tüm Devletlerde vergisel konulara uygulanmasının kabul edilmesi gerektiğini ve Devletlerin, ayrımcılık ve çifte vergilendirmeye karşı uygun bir koruma da dahil olmak üzere, mükelleflerin meşru çıkarlarını korumak için çaba göstermesi gerektiğini göz önünde bulundurarak;

Devletlerin, bilgi gizliliğinin korunması gerekliliğini dikkate almak ve kişisel veri akışı ve mahremiyetin korunması hakkındaki uluslararası araçları da hesaba katmak suretiyle, bilgi tedarik etmesi veya önlem alması gerektiğine inanarak;

Yeni bir işbirliği ortamının ortaya çıktığım ve çok sayıda Devlete bu yeni işbirliği ortamından faydalanma imkanı sağlamak ve aynı zamanda vergi alanındaki işbirliğinin en yüksek uluslararası standardını uygulamak için çok) taraflı bir enstrüman oluşturulmasının arzu edilir olduğunu dikkate alarak;

Vergi konularında karşılıklı bir idari yardımlaşma sözleşmesi akdetmek arzusuyla,
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

Bölüm I – Sözleşmenin Kapsamı

Madde 1 – Sözleşmenin Amacı ve Kapsanan Kişiler

1. Taraflar, IV, Bölümün hükümleri saklı kalmak üzere, vergi konularında birbirlerine idari yardım sağlayacaklardır. Bu tür bir yardım, uygun olması durumunda, yargı organları tarafından alınan önlemleri de içerebilir.

2. Bu tür bir idari yardım:

a. eş zamanlı vergi incelemeleri ve yurt dışı vergi incelemelerine katılım da dahil olmak üzere, bilgi değişimini;

b. koruma önlemleri de dahil olmak üzere, tahsilatta yardımlaşmayı; ve

c. belgelerin tebliğ edilmesini içerecektir.

3. Bir Taraf, Sözleşmeden etkilenen kişi ister Taraflardan birinin isterse başka bir Devletin mukimi veya vatandaşı olsun, idari yardım sağlayacaktır.

Madde 2 – Kapsanan Vergiler

1. Bu Sözleşme;

a, bir Taraf adına alınan aşağıdaki vergilere:

i. gelir veya kazançlar üzerinden alman vergiler,

ii. gelir veya kazançlar üzerinden alman vergilerden ayn olarak, sermaye değer artış kazançları üzerinden alınan vergiler,

iii. net servet üzerinden alınan vergiler, ile

b. aşağıdaki vergilere:

i. bir Tarafın politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına gelir, kazanç, sermaye değer artış kazancı veya net servet üzerinden alman vergiler,

ii. genel yönetime veya kamu hukukuna göre kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek zorunlu sosyal güvenlik primleri, ve…

Tamamı İçin Tıklayınız