Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyet Desteği 18 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30244 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADDE 1 – 26…

 

 

Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyet Desteği

18 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30244

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/6/2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: l)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Maden Kanununun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” ruhsat sahasında yeraltı işletme yöntemi ile üretim ve/veya hazırlık yapıyor olması,”

“c) Ruhsat sahasında yeraltı üretim ve/veya hazırlık faaliyetinin ruhsat sahibi şirketçe yapılması,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Aynı ruhsat sahasında, aynı işyeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla yeraltı kömür ocağı işletmesi bulunması durumunda, ocaklardan herhangi birisinde üretim faaliyetlerinin/işin durdurulması halinde destek ödemesi yapılmaz. Ancak; işletme güvenliği açısından üretim faaliyetleri durdurulan ocak/ocakların Maden Kanununun 32 nci maddesine uygun şekilde terk edildiğinin Genel Müdürlükçe kabul edildiği yönündeki yazının ruhsat sahibine tebliğ edilmesini müteakip işletme güvenliği sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetleri devam eden ocak/ocaklar için destek ödemesi yapılır. Aynı ruhsat sahasında farklı işyeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız üretim faaliyeti durdurulmayan işletmeler için destek ödemesi yapılabilir.”

“f) İşletme ruhsat sahalarında işletme güvenliği sağlanmış yeraltı ocağında üretim faaliyetleri devam ederken aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yeraltı kömür ocağı hazırlanması durumunda destek ödemesi yapılır. Aksi durumda ödeme yapılmaz.

g) İlk işletme izni düzenlenmiş ruhsat sahalarında ya da ruhsat sahasında ilk defa yer altı işletmesi açılması durumunda, işletme projesinde madene ulaşmak, ocak alt yapısı, nakliyat ve havalandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre ve kömür içerisinde taban yolları ve baş yukarı sürülmesi ve üretim panosu oluşturma gibi hazırlık faaliyetlerinin verilen hazırlık termin projesine uygun olarak sürdürüldüğünün mahallinde tetkik ile tespitinin yapılması durumunda bu hazırlık faaliyetlerine projede sunulan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılır. Hazırlık termin süresi sonunda işletme güvenliği sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetlerine geçilmemesi durumunda sonraki aylar için destek ödemesi yapılmaz.

ğ) Zorunlu ferdi kaza sigorta poliçesi, destek ödenmesi için başvuruda bulunan ruhsat sahibi özel hukuk tüzel kişisi adına yaptırılmayan yeraltı çalışanları için ödeme yapılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Aşağıda yer alan hususların Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden veri girişlerinin ruhsat sahibi şirket tarafından yapılması zorunludur:

a) Aylık üretim miktarı (ton/ay),

b) Üretim panosunun adı ve kotlarına ilişkin bilgiler,

c) Çalışanların ücretlerinin ödenip ödenmediğine dair bilgi,

ç) İşçi başına brüt ve net ücret,

d) Zorunlu ferdi kaza sigortası poliçe no,

e) Bölgesel teşvikten yararlanıp yararlanamadığına dair bilgi,

f) Yatırım teşvikten yararlanıp yararlanılmadığına dair bilgi,

g) Varsa faaliyet durdurma ve başlama zamanına ait bilgiler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 26/6/2016 tarihinden sonra yapılan ödemelerde başvuru süresi aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe ekli Ek Form-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız