Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/5) 05 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31559 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında… 

 

 

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/5)

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/5)

05 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31559

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1 – 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Müşteri: Ödeme hizmeti sağlayıcılarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri,”

“e) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşları,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) IBAN yalnızca bir hesabı işaret eden 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşur. Soldan sağa karakter dizilimi Ek 1’de gösterilen şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

Karakter Sayısı Karakter Şekli Açıklama
2 Alfabetik Karakter (A-Z) Ülke Kodu
2 Sayısal Karakter (0-9) IBAN Kontrol Basamakları
5 Sayısal Karakter (0-9) Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Kodu
1 Sayısal Karakter (0-9) Rezerv Alan
16 Sayısal/Alfabetik Karakter Hesap Numarası Alanı

“(4) IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

(5) Hesap numarası alanı için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır ile doldurulması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bankaların nezdlerindeki para transferine konu her bir müşteri hesabı için bu Tebliğde belirtilen esaslar doğrultusunda, IBAN oluşturmaları ve IBAN bilgisini hesap sahiplerine bildirmeleri zorunludur.

(2) Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilir. Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı Kanun kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı sürece zorunlu değildir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için oluşturacakları ve üzerinde hesap numarası bulunan belgelerde IBAN’ı göstermeleri zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile yurt dışında sınır ötesi ödemeleri gerçekleştiren finansal kuruluşlar arasında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemler ile talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının yurt dışındaki finansal kuruluşlarla olan ilişkilerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

(2) Alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen gelen para transferlerinde IBAN’ın doğrulanması zorunludur.

(3) Bu Tebliğ kapsamında IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarınca müşteri hesabından yapılan para transferlerinde göndericiye ait IBAN’ın kullanılması zorunludur.

(4) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak EFT Sistemi aracılığı ile hesaba yapılan para transferlerinde, talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre yapılan kontrol sonrasında IBAN’ı yanlış olduğu tespit edilen transfer emirleri iade edilebilir veya reddedilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek 1’de yer alan “Banka Kodu,” ibaresi “Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Kodu,” olarak, “banka kodları” ibaresi “kodlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin eki Ek 2’de yer alan “banka” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/10/2008 27020
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 19/12/2009 27437
2- 22/12/2011 28150
3- 21/12/2012 28504
4- 15/5/2020 31128