Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Yatırım Teşvik Belgesi nedir? Yatırım teşvik belgesi, yatırı…

 

 

Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı

Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir. E-TUYS işlemleri hakkında detaylı bilgilere ve kullanıcı yetkilendirme adımlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1bdc0d4-403d-4a8c-a367-94d54c75cc61&lang=tr

Yatırım teşviklerinden nasıl faydalanabilirim?

Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenebilir konularda ve sabit yatırım tutarlarında yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Bakanlığımızca düzenlenmiş/onaylanmış yatırım teşvik belgesine sahip olunması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi düzenlenmemiş yatırımların teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim?

Daha önce yapılmış yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için yatırım teşvik belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için aranan belgeler nelerdir?

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, herhangi bir SGK işyeri kaydı olmayan yatırımcıların SGK kaydı bulunmadığına dair Kurumdan alabilecekleri yazı, SGK kaydı bulunan yatırımcıların 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak “E-Borcu Yoktur” belgesi
 • 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı
 • Yatırım Teşvik Belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2 (https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/MevzuatHandler.ashx?mevzuatId=16189e37-d98b-4938-9d9e-e5457e6f8cc2 ) ’de belirtilen bilgi ve belgeler
 • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında üst maddede bağlantısı verilen tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu
 • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yatırım teşvik belgesi almak için Bakanlığa yapılacak olan başvurularda istenecek olan bilgi ve belgeler program portalında yayımlanmaktadır. Program sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://hamle.gov.tr/

Hangi yatırımlar Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir?

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Stratejik yatırım konularının belirlenmesine yönelik farklı bir yaklaşım geliştirilmiş olup, yatırım konusu liste yerine uygulama amacı doğrultusunda kriterler belirlenmiş ve bu kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen kriterler nelerdir?

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
 • Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması(yurtiçinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda bu şart aranmaz).

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar da Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde “Stratejik Yatırım” kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamdaki stratejik yatırımlara ilişkin kriterler ise program kapsamında belirlenmektedir.

Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız