Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri…

 

 

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci Hakkında Duyuru

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci

Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (6361 sayılı Kanun) “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci” başlılı Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Kuruma başvuruda bulunanlardan, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacağı tespit edilenler ile durumlarını öngörülen süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmeyenler veya sunduğu plan Kurul tarafından yeterli görülmeyenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarruf finansman faaliyeti kapsamında müşterilerinden para toplayan ancak Kuruma başvurmayanlar hakkında Kurul, 50/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında tasfiyesine karar verebilir. Tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

6361 sayılı Kanunun “Tasarruf finansman şirketinin faaliyet izninin kaldırılması ve tasfiyesi” başlıklı 50/A maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen; “Kurul tarafından tasfiyesine karar verilen şirketler, Kurul tarafından atanacak en az üç kişilik tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilir. Tasfiye komisyonu üyeleri, Kurum ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşur. Tasfiye komisyonu üyeleri ile bu kişiler tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenlere, atandıkları veya görev yaptıkları şirketlerin doğmuş ya da doğacak kamu borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının ve her türlü işçi alacakları ile söz konusu şirketlerin tabi olduğu ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi, cezai ve mali sorumluluk yüklenemez. Tasfiye komisyonu üyelerinin ücret dâhil diğer hak ve yükümlülükleri Kurul tarafından belirlenir.”  hükmü kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 01.07.2021 tarih ve 9647 sayılı Kararı ile Kanunun Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tasfiyesine karar verilen 21 adet tasarruf finansman şirketine Kurulun 01.07.2021 tarih ve 9648 sayılı ve 08.07.2021 tarihli ve 9691 sayılı Kararları ile tasfiye komisyonu ataması yapılarak anılan şirketlerin tasfiyesi işlemlerine başlanmıştı.

28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek tasfiye komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda tasfiyeye ilişkin süreçler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülecektir.