T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-27708816 Tarih: 08.07.2021 Konu : 2021/Temmuz Ayl…

 

 

SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-27708816

Tarih: 08.07.2021

Konu : 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatları ile 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1) 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;

5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, 2021/Ocak-Haziran süresi TÜFE oranı % 8,45 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2021 yılı Temmuz ödeme döneminde;

a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Aylığın Oranı 2021/Ocak Aylığı (TL) 2021/Temmuz Artış Oranı (%) 2021/Temmuz Aylığı (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 2.326,70 1,0845 2.523,31
%80 1.944,11 1,0845 2.108,39
%60 1.423,64 1,0845 1.543,94
%30 711,85 1,0845 772,00
%45 1.067,74 1,0845 1.157,96

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

  2021/Ocak 2021/Temmuz 2021/Temmuz
Aylığın Oranı Aylığı (TL) Artış Oranı (%) Aylığı (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 2.326,70 1,0845 2.523,31
%80 1.941,24 1,0845 2.105,27
%60 1.422,66 1,0845 1.542,87
%30 711,38 1,0845 771,49
%45 1.067,03 1,0845 1.157,19

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Aylığın Oranı 2021/Ocak 2021/Temmuz 2021/Temmuz
  Aylığı (TL) Artış Oranı (%) Aylığı (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 1.434,53 1,0845 1.555,75
%80 1.147,61 1,0845 1.244,58
%60 860,66 1,0845 933,39
%30 430,37 1,0845 466,74
%45 645,57 1,0845 700,12

d) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

1/7/2021 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 119,25 TL olduğundan alt sınır geliri: 119,25 x 30 x % 35 = 1.252,13 TL’dir.

Gelirin Oranı 01/01/2021 Geliri (TL) 2021/Temmuz Artış Oranı (%) 2021/Temmuz Dönemi Geliri (TL)
Sigortalı alt sınır geliri 1.252,13 1,0845 1.357,93
%80 1.001,70 1,0845 1.086,34
%60 751,28 1,0845 814,76
%30 375,64 1,0845 407,38
%45 563,46 1,0845 611,07

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı;

– 2021/Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 119,25 x 30 x % 85 = 3.040,88 TL’den,

az olmayacaktır.

2) 1/7/2021-31/12/2021 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,179797 olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre 2021 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

– 686,09 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

– 686,09 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

üzerinden hesaplanacaktır.

3) 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri;

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 1/7/2021-31/12/2021 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

– %70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde;

– 01/07/2021-31/12/2021 süresi için, 5253 x 0,179797 = 944,47 TL’nin,

– %40 ile % 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi %40 ve üzeri olanlara ise,

– 01/07/2021-31/12/2021 süresi için, 3502 x 0,179797= 629,65 TL’nin,

altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılması gerekmektedir.

4) Geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar;

Memur maaş katsayısının 01/07/2021-31/12/2021 süresi için 0,179797 olarak belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre aylıklarla birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

01/07/2021-31/12/2021 süresi için;

Seçimle Gelen Başkanlar Makam Tazminatı Temsil Tazminatı Görev Tazminatı
Büyükşehir Belediye Başkanları 7000 x 0,179797 = 1.258,58 17000 x 0,179797 = 3.056,55  
İl Belediye Başkanları 6000 x 0,179797 = 1.078,78   15000 x0,179797 = 2.696,96
İlçe ve İlk Kademe Belediye Bşk. 3000 x 0,179797 = 539,39   9000 x 0,179797= 1.618,17
Diğerleri (belde, kasaba bld.bşk) 1500 x 0,179797 = 269,70   7500 x 0,179797 = 1.348,48

5) 2021 yılı Temmuz dönemi için uygulanacak memur taban aylık katsayısı; 2,814188 olacaktır.

6) 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun hükümlerine ve 667 KHK’ya göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulamasında dosyadaki ilk gelir/aylık başlangıç tarihi 01/07/2021-31/12/2021 tarihleri arasında olanlar için kişinin öğrenim durumu ve maluliyet derecesi dikkate alınarak ekli tablolar kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

Ek: Tablo (1 sayfa)