GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 4027) 01 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31498 (Mükerrer) Karar Sayısı: 4027 193 sayılı Gelir V… 

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)

 

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 4027)

01 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31498 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 4027

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkilat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

1/6/2021 TARİHLİ VE 4027 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesindeki “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesindeki “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/6/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/6/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.