İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primleri Kullandıkları Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir. ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİNİN KULLAN… 

 

 

Ödenen Sigorta Primlerinin Kullanılan Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesi

 

İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primleri Kullandıkları Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir.

 
ÖZET: Yapılan düzenleme ile; ⎯ 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 01/07/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle ödenen ve prime esas kazanç alt sınır üzerinden işverenlere sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarları, , 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.
 

ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİNİN KULLANILAN KREDİLERİN FAİZLERİNE MAHSUP EDİLMESİ

25/05/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 4’üncü maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 31’inci madde eklenmiştir.

4447 sayılı Kanun’un geçici 31’inci maddesinde yer alan faiz desteğinden yararlanılabilmesi için,

– İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının 01/07/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,

– İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4-1/ (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4-1/ bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

– 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,

– Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

– Sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 12 ay süreyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi, tahakkuk edecek priminin yasal süresi içinde ödenmesi,

gerekmektedir.

Bu destekten, ilave olarak işe alınan en fazla beş sigortalı için 12 ay süreyle yararlanılır.

Buna ilaveten, 2021 yılı Mart döneminde 4447 sayılı Kanun’un geçici 24’üncü, geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28’inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, gerekli şartlar sağlanmak kaydıyla işyeri faiz desteğinden 12 ay süreyle ve en fazla beş sigortalıya kadar yararlandırılacaktır.

Konuyla ilgili genelge yayımlandığında ayrıntılı sirküler yayımlanacaktır.

7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kaynak: TÜRMOB