Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68) 2021 Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri 05 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 314…

 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68) (Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri)

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68)

2021 Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri

05 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31414

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin merkez kadrolarında bulunan denetim elemanları ile bölge veya il düzeyinde görev yapan denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin olarak denetim elemanları, harcama birimleri ve muhasebe birimlerince yapılacak işlemler ile uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Denetim elemanınca düzenlenecek belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 3 – (1) Denetim elemanı avans talebini, görev onayına istinaden harcama birimince oluşturulan sürece bağlı olarak elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden harcama birimine iletir. Harcama birimince, denetim elemanından avans talebine ilişkin belge istenmez.

(2) Denetim elemanınca talep edilecek tutar, görev süresiyle sınırlı olmak ve göreve başlanılan ayda ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere, en fazla birer aylık süreler için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol, konaklama gibi diğer zorunlu giderler toplamını aşamaz.

(3) Denetim elemanınca, alınan avanslara ilişkin harcama belgeleri takip eden ayın onuncu gününe kadar bağlı bulundukları harcama birimine ulaştırılır, varsa bu döneme ilişkin avans artığı aynı süre içerisinde iade edilir.

Harcama birimince yapılacak işlemler

MADDE 4 – (1) Denetim elemanınca düzenlenen ve harcama birimine elektronik ortamda iletilen avans talebi harcama yetkilisi tarafından onaylandığında ödeme emri belgesi oluşur ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilir.

(2) Denetim elemanından gelen harcama belgeleri, harcama birimince ödeme emri belgesine bağlanarak ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar muhasebe birimine verilir, denetim elemanının üzerinde kalan artıkların süresi içinde yatırılması ve mahsup işleminin yapılması sağlanır. Hakediş tutarının avanstan fazla olması halinde farkın denetim elemanının banka hesabına aktarılması sağlanır.

(3) Mali yılın son ayına ait harcama belgeleri, Ocak ayının yirminci gününe kadar muhasebe birimine ulaştırılır.

Muhasebe birimince yapılacak işlemler

MADDE 5 – (1) Harcama birimince, ödeme emri belgesi muhasebe birimine elektronik ortamda iletilir ve söz konusu tutar denetim elemanının banka hesabına aktarılır.

(2) Harcama birimi tarafından ödeme emri belgesi ve eki belgeler muhasebe birimine iletildiğinde avansa ilişkin mahsup işlemi gerçekleştirilir.

Diğer hususlar

MADDE 6 – (1) Denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin damga vergisi kesintisi avansın ödenmesi sırasında yapılır. Mahsupta ise hakediş tutarının verilen avanstan fazla olması halinde yapılacak ödeme tutarı üzerinden damga vergisi kesilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında, denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık, konuyla ilgili farklı uygulamalar belirlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44) Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.