2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanması 15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31365 (1.Mükerrer) 16 Ocak 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Say…

 

 

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3428)

 

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanması

15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31365 (1.Mükerrer)

16 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31366

DÜZELTME

15/1/2021 tarihli ve 31365 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/1/2021 tarihli ve 3428 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın 2 nci maddesi, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında sehven yer alan (f) bendi madde metninden çıkartılarak düzeltilmiştir.

Karar Sayısı: 3428

Ekli “2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ YE UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, ancak alt projeleri yatırım programında tadat edilmemiş ana projeyi,

b) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve alt projeleri yatırım programında tadat edilmiş ana projeyi,

e) Ek Ödenek: Proje ödeneğini artırırken kamu idaresi bazında yılı yatırım programıyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamını artıran ilave ödeneği,

ç) İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki Ödeneği,

d) Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken projeyi,

e) Ödenek aktarması: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arası ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,

t) Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet, kümülatif harcama (dış finansman, toplam) ve ödeneğini (dış finansman, toplam),

g) Toplu proje: Kapsamındaki işler itibarıyla müstakil proje niteliği taşımayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamına yönelik; kapsamı ve karakteristiği; makine-teçhizat, yazılım ve donanım, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi,

ifade eder.

MADDE 2– (1) Bu Karar ekinde yer alan 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin her türlü parametre değişikliği, yıl içinde yatırım programına proje alınması ya da çıkarılması, iz ödenekli projelere yıl içinde ödenek aktarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi işlemleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayına sunulur.

(2) Aşağıdaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Söz konusu işlemler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi verilir.

a) Toplu projelerde ve yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bağlı kalmak kaydıyla ad, yer, süre, karakteristik ve Ödenek değişikliği.

b) Projeler kapsamında ihale edilmiş işlerin sözleşme bedelinde (İhale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götüm bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda %10’una; birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde toplamda %20’sine kadar iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliği; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde ise sözleşme bedelindeki iş artışından kaynaklanan %30’a kadar maliyet değişikliği.

c) 250 milyon TL’nin altında olan ihale edilmemiş projelerde; %10’a kadar maliyet değişikliği.

ç) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazla %10’a kadar artışa yol açan %20’ye kadar maliyet artışı.

d) 2021 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç süre değişikliği.

e) Aynı sektör ve alt projeler arası ödenek aktarmaları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki Ödenek aktarmaları.

Tamamı İçin Tıklayınız