Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler (Sayı: 2020/18) 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE…

 

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18)

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler (Sayı: 2020/18)

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31351

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “3.3. Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.4. FAST Ücreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/3/2020 31061