KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yıl…

 

 

KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu

KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu

İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılmaktadır.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

2. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ

3. İNCELEMELERDE TESPİT EDİLEN ÖNEMLİ BULGULAR

4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

4.2. Stoklar

4.3. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Bulgular

4.4. Hasılat

4.5. Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

4.6. İlişkili Taraflar

4.7. Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma

4.8. Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

4.9. İşletmenin Sürekliliği

4.10. Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar

4.11. Dış Teyitler

4.12. Belgelendirme

4.13. Kalite Kontrol Sistemi

4.14. Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlar

4.15. Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler

5. SONUÇ

Grafik ve Tablolar

Grafik 1: 2019 Yılında İncelenen Denetim Kuruluşu ve Denetçi Sayısı

Grafik 2: 2019 Yılında İncelenen Denetim Dosyalarının Dağılımı

Grafik 3: Yaygın Olarak Tespit Edilen Bulguların Dosya Bazında Ağırlıklandırılması

Grafik 4: Yaygın Olarak Tespit Edilen Bulguların Ağırlıklandırılması

Tablo 1: Yaygın Olarak Tespit Edilen Bulgular

Tablo 2: İncelemelerde Tespit Edilen Eksikliklerin İlgili Olduğu BDS Hükümleri

Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Uygulanan Yaptırım Türleri

2019 YILI YILLIK İNCELEME RAPORU

1. GİRİŞ

Kurumuz finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici yetkili otorite olup yürütülen inceleme faaliyetleri; bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin gerçekleştirdiği denetim çalışmalarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan denetime ilişkin hükümlere, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ve Kurum standart ve düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirilmesini kapsamaktadır.

KHK’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yapılan kalite güvence sistemi incelemeleri, ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmekte ve mezkûr maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, yapılan incelemelerin sonuçları kamuoyuna açıklanmaktadır. İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılmaktadır. Kurumumuzun; planlanmış bu incelemelerin yanı sıra ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hallerde inceleme yapma ve yaptırma yetkisi saklıdır.

Kurumumuz tarafından yapılan inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu Raporun ikinci bölümünde 2019 yılında yapılan seçilmiş dosya incelemeleri hakkında bilgi verilmekte, Raporun üçüncü bölümünde yapılan dosya incelemeleri neticesinde tespit edilen önemli bulgular, dördüncü bölümde söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmeler ve beşinci bölümde sonuç yer almaktadır.

2. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ

Kamu Gözetimi Kurumu, bağımsız denetimin kalitesini korumak ve artırmak amacıyla, denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde kalite kontrol sistemi ve seçilmiş dosya incelemeleri gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen kalite kontrol sistemine yönelik incelemelerin yanı sıra, 2016 yılında seçilmiş dosya incelemelerine de başlanmış olup, sonraki yıllarda da bu incelemelere devam edilmiştir.

Kurum meslek personeli tarafından yapılan dosya incelemelerinin bir program dâhilinde sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Yıllık İnceleme Planı hazırlanmış olup, Kurumumuzun yetki alanı kapsamında 2019 yılı içinde hangi denetim kuruluşlarının ve denetçilerin ya da hangi faaliyetlerin ve süreçlerin inceleneceği, risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde belirlenmiştir.

2019 yılı itibarıyla yetkilendirilmiş 283 denetim kuruluşundan 72’si nezdinde inceleme yapılmış olup, yapılan incelemelerin 59’u dosya incelemelerinden 13’ü ise diğer incelemelerden oluşmaktadır.

Bununla birlikte, 21/07/2017 tarihli 30130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile bağımsız denetçilerin kendi adlarına bağımsız denetim üstlenebilmeleri için belirli şartlar getirilmiştir. Bu kapsamda bu şartları karşılayan ve 2019 yılında sözleşme imzalayan 59 denetim üstlenen bağımsız denetçiden 3’ü incelenmiş olup, yapılan incelemelerin 1’i dosya incelemelerinden 2’si diğer incelemelerden oluşmaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu