Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları 2783 23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31194 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2783 Ekli “Vakıf Kültür…

 

 

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2783)

 

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları 2783

23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31194

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2783

Ekli “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLAR1NA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

MADDE 1- 30/10//2018 tarihli ve 263 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Vakıf Kültür Varlıklarının Onarmaları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Almalarına Dair Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

“h) Restorasyon projesi: Vakıf kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen önerileri, müdahale biçimleri ve tekniklerini, teşhir tanzimlerini, statik, güçlendirme, mekanik, elektrik, aydınlatma, çevre düzenleme, güvenlik ve benzeri çizimleri ve raporu,

ı) Rölöve: Vakıf kültür varlıklarının mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı, estetik ve teknik özelliklerine ilişkin raporların düzenlenmesi, yapım teknikleri, malzeme ve taşıyıcı sistemi hasar tespitleri ile malzeme analizlerinin yapılması ve fotoğraflarla belgelenmesini,

i) Güçlendirme projesi: Statik ve dinamik etkiler altında vakıf kültür varlığının yapım malzemesinin, taşıyıcı elemanlarının ve/veya taşıyıcı sisteminin, üzerinde bulunduğu zeminin sağlamlaştırılmasına yönelik çizimleri ve raporu,

j) Uygulama-restorasyon: Vakıf kültür varlıklarının ihyasına yönelik olarak rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri doğrultusunda; her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, rekonstrüksiyon, söküm, çevre düzenlemesi, sondaj, güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,”

“1) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

m) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle; nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat/restorasyon tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat vc diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işleri,

n) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek sözleşme/sponsorluk protokolü kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

o) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,”

Tamamı İçin Tıklayınız