Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 2573 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2573 Ekli “P…

 

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)

 

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 2573

 

27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31137

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2573

Ekli “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,

c) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeyi,

ç) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

d) Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları,

e) Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,

f) Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

g) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

ifade eder.

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği

MADDE 4- (1) Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve eticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

(2) Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

Sanal ticaret heyeti desteği

MADDE 5- (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. https://goo.gl/RkqgJX

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu desteği

MADDE 7- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 8- (1) Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 9- (1) Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Müeyyide

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamında şirketler/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve şirket/işbirliği kuruluşu altı ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak, bu fıkra kapsamındaki müeyyide uygulanır.

(3) Bu Karar kapsamında şirketler/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, şirket/işbirliği kuruluşu bir yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak, bu fıkra kapsamındaki müeyyide uygulanır.

(4) İkinci ve/veya üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, şirketin/işbirliği kuruluşunun bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket/işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılır.

(5) Aynı harcama kalemi için, şirket/işbirliği kuruluşunun bu Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Şirketler ve işbirliği kuruluşları, söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında on yıl süresince hizmet alamaz.

Geçici hüküm

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 4 üncü madde kapsamındaki destek oram, 31/12/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.