İstanbul, 24.05.2020

DUYURU 473

Konu: Döviz ve fiziki olmayan altın alımındaki vergi binde 2’den yüzde 1’e yükseltildi.

Döviz ve Altın Alımında Uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) “Binde 2″den “Yüzde 1” Düzeyine Yükseltildi

Hatırlanacağı üzere 7194 sayılı Kanun ile Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik uyarınca kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartılmış ve oranı artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmişti (Bakınız DUYURU 454). Yine 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında oranın sıfır olarak uygulanması öngörülmüştü (Bakınız DUYURU 443).

Yine Hazine tarafından bankalara yapılan duyuru ile, vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımlarının artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği bilinmektedir.

Yukarıdaki düzenlemeler uyarınca halihazırda banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb. yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden (sanayi sicil belgesini haiz işletmelere ve ihracatçılara yapılan satışlar hariç) binde 2 oranında kambiyo işlem vergisi alınıyordu. Aşağıda belirtilen karar uyarınca bugünden itibaren binde 2 oranı %1’e çıkartılmıştır.

24.05.2020 Tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,”

Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Durum bilgilerinize sunulur.

   Saygı ile,

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.