(E-MUHASEBE FİŞİ KULLANIMI ZORUNLU DEĞİLDİR)

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde E-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin

⎯e-Defter ve berat dosyaları ile birlikte “Muhasebe Fişleri”ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesinin zorunlu olduğu,

⎯Kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri hariç olmak üzere,elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile değiştirilemezliğinin garanti altına alındığı ve bu nedenle kağıt ortamında saklanmayacağı ve elektronik ortamdaki bu dosyaların kağıt ortamdaki halinin hukuken hüküm ifade etmeyeceği,

⎯Elektronik, manyetik veya optik ortamlarda (kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişlerinin kağıt ortamda) muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlü olunduğu,

⎯Muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dahil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olduğu, belirtilmiştir.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 30.04.2020 tarihinde “Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz”yayımlanmıştır.

Muhasebe fişlerinin, elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik bir zorunluluk getirmeyen bu kılavuz ile muhasebe fişlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda uyulması gereken esaslar açıklanmıştır. Öteden beri olduğu gibi mükellefler dilemeleri halinde muhasebe fişlerini kağıt ortamda düzenlemeye ve muhafaza etmeye devam edebileceklerdir.

Kılavuzda Elektronik muhasebe fişlerinin, defter kayıtlarının mükellefle düzenlenen aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine istinaden serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından gerçekleştirildiği durumlarda serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle, mükellefin kendisi veya işletmesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavir unvanına haiz meslek mensubu tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ise mükellefin kendisi veya işletme bünyesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle zaman damgalı şekilde imzalanarak onaylanması ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Muhasebe fişleri

Tahsil Fişi, Tediye (Ödeme) Fişi ve Mahsup Fişi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Her bir muhasebe fişinin ayrı ayrı olarak onaylanması esas olmakla birlikte aynı tarihe ait muhasebe fişlerinin aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak onaylanması da mümkündür.

Kaynak.TURMOB