Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/6) 07 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31061 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/1… 

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/6)

07 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31061

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici” ibaresi “Ek-1’de yer alan selektif sektörlere kullandırılan” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “50’si” ibaresi “75’i ile yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9/3/2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bankalar, serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dâhil Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda yabancı para nakdi kredi bakiyesi bulunan müşterilerinden Türk lirası kredi kullandırımı esnasında kredinin yabancı para kredinin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullanılıp kullanılmadığına dair yazılı beyan alır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında selektif sektörlere kullandırılan kredilerin dikkate alınmasına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli kredilerdeki değişimin hesaplanmasında, 27/11/2020 yükümlülük tarihine kadar içinde bulunulan zorunlu karşılık dönemine ilişkin üç aylık ortalama ile 6/9/2019 – 15/11/2019 yükümlülük tarihleri arasındaki üç aylık ortalama dikkate alınır. 27/11/2020 yükümlülük tarihinden itibaren ise bu Tebliğin 10/A maddesi çerçevesinde yıllık değişim hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 6/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2013 28862
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/3/2014 28953
2- 25/7/2014 29071
3- 3/1/2015 29225
4- 12/3/2015 29293
5- 30/5/2015 29371
6- 29/8/2015 29460
7- 26/12/2015 29574
8- 9/1/2016 29588
9- 10/8/2016 29797
10- 7/9/2016 29824
11- 22/10/2016 29865
12- 1/11/2016 29875
13- 19/11/2016 29893
14- 26/11/2016 29900
15- 11/1/2017 29945
16- 8/11/2017 30234
17- 9/5/2018 30416
18- 9/8/2018 30504
19- 14/8/2018 30509
20- 22/12/2018 30633
21- 19/1/2019 30660
22- 16/2/2019 30688
23- 20/4/2019 30751
24- 11/5/2019 30771
25- 28/5/2019 30787
26- 22/6/2019 30809
27- 7/8/2019 30855
28- 20/8/2019 30864
29- 21/9/2019 30895
30- 9/12/2019 30973
31- 28/12/2019 30992
32- 18/1/2020 31012