E-tebligat

UETS NEDİR?

Elektronik tebligat göndermeye yetkili Tebligat kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemdir.

E-TEBLİGAT NEDİR ?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligattır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NEDİR ?

PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esa alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresidir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT MESAJI NEDİR ?

Tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik ileti

YASAL ZORUNLULUĞU VAR MI ?

15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 7101 sayılı «İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN» doğrultusunda, 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat kanunun 7/A maddesi değiştirilmiştir.

Söz konusu kanunun;

MADDE 48 – 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
Noterler.
Baro levhasına yazılı avukatlar.
Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MEVCUT KEP ADRESİMDEKİ E-TEBLİGAT HİZMETİYLE DEVAM EDEBİLİR MİYİM ?

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi almak gereklidir.

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİ HANGİ KURUM VE KURULUŞLAR SUNMAKTADIR?

15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 7101 sayılı «İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN» doğrultusunda, 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat kanunun 7/A maddesi değiştirilmesi ile tek yetkilendirilen PTT olmuştur. Bu hizmeti veren başka Kurum ve Kuruluş yoktur.

TEBLİGATIN ELEKTRONİK YOLLA YAPILMASI ZORUNLU OLANLAR İÇİN YAPILACAK BAŞVURU

Kurum, kuruluş, birlikler, özel hukuk tüzel kişileri ( şirketler)  ile avukatlar, bilirkişiler, arabulucular v.b. adres alma zorunluluğu olan gerçek veya tüzel kişilerin elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olmaları halinde başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bağlı veya ilgili olduğu kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır. Burada sayılan gerçek veya tüzel kişiler doğrudan PTT merkezlerinden adres alamayacaktır.

İSTEĞE BAĞLI ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ BAŞVURUSU

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir veya online başvuru sayfasından doğrudan hesaplarını açabilirler veya ön başvuru yapabilirler.    ( https://basvuru.etebligat.gov.tr )

BAŞVURU İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

 • Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için yapılacak başvuru

(1) Kurum, kuruluş ve birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olmaları halinde başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından eklenir:

 1. a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
 2. b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
 3. c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
 4. d) Ana İşlem Yetkilisine ait bilgiler ( GSM Numarası, Ad-Soyad, Mail adresi v.b.)
 5. e) İstenen bilgiler ile ilgili hazır tablo halihazırda PTT tarafından bağlı bulunduğu ilgili kurum, kuruluş veya birliğe iletilmiştir.

(3) PTT, burada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir.

 • Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olmayanlar için yapılacak başvuru

(1) Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

(2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

 1. a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belge veya güvenli elektronik imza.
 2. b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası bulunan belge, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 3. c) UETS alması zorunlu olmayan Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

(3) Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında PTT’ye bildirir.

GERÇEK KİŞİLER E-TEBLİGAT BAŞVURUSUNU NEREYE NASIL YAPAR?

 1. PTT Merkezlerine Başvuru
 2. Online Ön Kayıt sonrası gerekli evraklar ile PTT Merkezine Başvuru
 3. Elektronik İmza veya Mobil imza ile Online Başvuru

https://basvuru.etebligat.gov.tr )

GERÇEK KİŞİLER, ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge, Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Elektronik Tebligat Ön Başvuru formu

E-TEBLİGAT ADRESİMİ KENDİM BELİRLEYEBİLİYOR MUYUM?

Oluşturulacak ve tahsis edilecek adresler sisteme kayıtlı numaralar ile ilişkili on beş (15) haneli olacaktır. Bu nedenle adresi kendimiz belirleyemiyoruz.

UETS SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİRDEN FAZLA E-TEBLİGAT ADRESİ ALABİLİYOR MUYUM?

Adresler sistem numaralarından oluştuğu için birden fazla UETS adresi alamıyoruz.

E-TEBLİGAT ADRESİMİ KENDİM BELİRLEYEBİLİYOR MUYUM?

Oluşturulacak ve tahsis edilecek adresler sisteme kayıtlı numaralar üzerinden özel bir algoritma ile üretilecektir. Adresler on beş (15) haneli rakamlardan oluşacak  bir ID numarası olacaktır. Adresi kendiniz belirleyememekle beraber, söz konusu adresi ezberlemeye veya bilmeye ihtiyacınız yoktur.

UETS SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİRDEN FAZLA E-TEBLİGAT ADRESİ ALABİLİYOR MUYUM?

Adresler sistem numaralarından oluştuğu için birden fazla UETS adresi verilememektedir.

E-TEBLİGAT ADRESİ ALMAK ÜCRETLİ MİDİR?

E-tebligat adresi şu an için ücretli değildir.  1 GB ve üzeri arşiv alanı ücretlidir.

E-TEBLİGAT BİLGİLENDİRME SERVİSLERİ ÜCRETLİ MİDİR?

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ve elektronik posta adresine ücretsiz olarak gönderilir.

UETS DELİLİ NEDİR?

Tebligatın; tebligatı çıkaran merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine teslim edildiğine, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtları.

UETS DELİLİNİN SAKLANMA SÜRESİ NE KADARDIR?

UETS’ne ilişkin deliller PTT tarafından 30 yıl boyunca muhafaza edilir.

UETS DELİLLERİNE NASIL ULAŞABİLİRİM?

PTT UETS üzerinden gönderilen elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

BİLGİSAYARIMA İNDİRMEM GEREKEN BİR PROGRAM VAR MI?

UETS’nin kullanımı için bilgisayarınıza bir program indirilmesine gerek yoktur, UETS web arayüzü üzerinden çalışmaktadır. Elektronik imzanın bilgisayara tanıtılması ve kullanılması için yüklenmesi gereken programlar varsa bunlar kullanıcılar tarafından yüklenmelidir.

UETS SİSTEMİNDE ELEKTRONİK İMZA GEREKLİ MİDİR?

UETS sisteminde hesap sahipleri edevlet, elektronik imza, mobil imza ve tek kullanımlık şifre ile girebilmektedir. Alıcılar için Elektronik imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

GÖNDERİLEN E-TEBLİGATIN ALICIYA ULAŞIP ULAŞMADIĞINI NASIL ÖĞRENİLİR?

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine teslim edilip edilmediğine dair delil kayıtlarını tutar ve talep edilmesi durumunda bu kayıtları tebligatı çıkaran merciin bilgisine sunar.

Söz konusu deliller entegrasyon ile UETS’den alınabileceği gibi, UETS web arayüzünden de hesap sahipleri tarafından görülebilir.

E-TEBLİGAT ADRESİME DÜŞEN TEBLİGATTAN NASIL HABERDAR OLURUM?

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresi veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını hesabında tanımlar ve doğrular. Bu bilgiler PTT Merkezlerine gidilerek de güncellenebilir.  Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

E-TEBLİGAT ADRESİME GELEN TEBLİGATLAR KAÇ GÜN SONRA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILIR?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

E-TEBLİGAT ADRESİNİ KULLANIMA KAPATABİLİR MİYİM?

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluluğun ortadan kalktığı takdirde, bağlı olduğu ilgili kurum, kuruluş veya birik tarafından  bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından adres kullanıma kapatılır.

Tebligat alma zorunluluğu olmayan gerçek ve tüzel kişiler ( isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adresi almışlar) için ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi PTT tarafından kullanıma kapatılır. Bu kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

KAPATILAN E-TEBLİGAT ADRESİMİ TEKRAR KULLANIMA AÇABİLİR MİYİM?

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, aynı  hesap sahibinin talebi doğrultusunda yeniden aktif edilir.

KULLANIMA KAPATILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ FARKLI BİR KULLANICIYA TAHSİS EDİLEBİLİR Mİ?

Kullanıma Kapatılan Elektronik Tebligat Adresi Farklı Bir Kullanıcıya Tahsis edilemez.

E-TEBLİGAT HESABI HANGİ DURUMLARDA ZORUNLU OLARAK KAPATILIR?

Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi PTT tarafından kullanıma kapatılır. Bu kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

E-TEBLİGAT GÖNDERİMİNDE BİR SINIR VAR MI?

E-Tebligat gönderiminde adet olarak herhangi bir sınır bulunmamaktadır.  Gönderici hesabında yeterli bakiye bulunmasu ve 50 MB’tan az olması şartları aranmaktadır.

UETS SAKLAMA ALANI NE KADARDIR?

UETS saklama alanı 100 MB ‘a kadar ücretsizdir.  Daha fazla arşiv alanı ücreti karşılığı alınabilir.

UETS SAKLAMA ALANIM DOLDUĞUNDA NE YAPMALIYIM?

UETS saklama alanı dolunca hesap sahibi ücretini ödeyerek arşiv alanı alabilir. UETS’de geriye dönük olarak 6 ay gönderiler saklanmaktadır. Arşiv alanı alınmazsa 6 aydan daha eski gönderiler hesap sahibinin rızası aranmadan silinebilir.

REHBER KAYDINDA ARADIĞIN KİŞİNİN ADRESİNİ BULAMIYORUM NEDEN?

Rehber kaydında aranan kişinin adresi bulunamıyorsa, UETS hesabı yoktur veya pasiftir.

TÜZEL KİŞİ İÇİN OLUŞTURULAN HESABA KAÇ ANA İŞLEM YETKİLİSİ TANIMLANABİLİR?

Tüzel kişiler için almış oldukları elektronik tebligat adresi için en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi tanımlanabilir.

ANA İŞLEM YETKİLİ KİŞİ TANIMI NEDİR?

Tüzel kişiliğin e-tebligat hesabına ilişkin işlemleri, tüzel kişi nam ve hesabına yapan yetkilendirilmiş gerçek kişi veya kişilerdir.

ALT YETKİLİ TANIMI NEDİR?

E-tebligat hesabına ilişkin bazı işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına gerçekleştirmek üzere ana işlem yetkilisi tarafından kimlik doğrulaması yapılarak yetkilendirilmiş, kişi veya kişilerdir. UETS hesabına sınırsız sayıda alt işlem yetkilisi tanımlanabilir.

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİN DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMU NERESİDİR?

Adalet Bakanlığı, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.

ADRES REHBERİNİ NASIL KULLANABİLİRİM?

Adres rehberi UETS web arayüzünden kullanılabileceği gibi, entegrasyon aracılığı ile de kullanılabilir. Adres rehberini sadece gönderici hesabı olanlar sorgulayabilir. Alıcı hesapları sorgulama yapamaz.

UETS DE ALICILAR İLETİ GÖNDEREBİLİR Mİ?

UETS alıcı hesabından gönderim yapılamaz. Sadece gönderici hesapları olanlar gönderim yapabilir.

Kaynak: http://www.etebligat.gov.tr/s-s-s/