Ödemenizi Süresinde Yapmazsanız Matrah/Vergi Artırımı Fayda Yerine Zarar Getirebilir

Bilindiği üzere bir önceki matrah ve vergi artırımını içeren yasa, 6736 sayılı Kanun idi. Bu Kanunda yer alan düzenleme uyarınca matrah ve vergi artırımında bulunanların taksitlerini süresinde ödememesi, artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmemekteydi. Ancak matrah ve vergi artırımını tekrar uygulamaya sokan 7143 sayılı Kanun bu konuda aynı esnekliği göstermiyor. Şöyle ki matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümlerin düzenlendiği Kanunun 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan düzenleme uyarınca matrah ve vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Ancak tahakkuk eden vergiyi gecikme zammı ile her hâlükârda ödeyeceklerdir.

7143 S.K. 5/4. Madde:“Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre;

a) Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.”

Hak kaybının ve boşa ödenecek verginin yanında bir de 7143 sayılı Kanunun 9. maddesinde yer alan “… bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.” hükmü uyarınca mükellefin ilgili artırım yılına ilişkin zaman aşımı süresi uzayacaktır.

Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında matrah ve vergi artırımına başvuran mükelleflerin ödeme konusuna çok dikkat etmeleri gereği öne çıkmaktadır.

Kaynak: Matrah/Vergi Artırımına Karar Verilirken Bilinmesi Gereken Birkaç Husus! – Emrah AYGÜL, YMM

 

MATRAH ARTIRIMI İÇİN HESAPLANAN VERGİLERİN ÖDEME TAKVİMİ
PEŞİN ÖDEME                 SON GÜN 01/EKİM/2018
1.TAKSİT                            SON GÜN 01/EKİM/2018
2.TAKSİT                           SON GÜN 30/KASIM/2018
3.TAKSİT                           SON GÜN 31/OCAK/2019
4.TAKSİT                           SON GÜN 01/NİSAN/2019
5.TAKSİT                           SON GÜN 31/MAYIS/2019
6.TAKSİT                           SON GÜN 31/TEMMUZ/2019