SGK Genelgesi 2018/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2018/22 Sayı : 26431140-207.02-E.6383557 Tarih:…

 

 

SGK Genelgesi 2018/22

SGK Genelgesi 2018/22

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

GENELGE

2018/22

Sayı : 26431140-207.02-E.6383557

Tarih: 22/06/2018

Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

1- Genel Açıklamalar

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 19 uncu madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen iş kolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

işyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve  gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler çırasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alını ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır. https://goo.gl/RkqgJX

Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir”

hükümleri yer almaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteği 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (Ş.Abacı) 27/3/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

e) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

d) Özel sektör işverenine ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

a) Sigortalının 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınan sigortalılardan dolayı

yararlanılabilecektir.

Buna karşın, 31/12/2017 tarihi ve öncesinde işe almanlar ile 1/1/2021 tarihi ve sonrasında işe alman sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

b) Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alman sigortalıların işe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.

Örnek : 8/1/2018 tarihinde (Z) Limited Şirketinde işe başlayan (A) sigortalısının en son çalıştığı işyerinden 2017/Eylül ayında ayrıldığı ve Türkiye İş Kurumu ’na kayıtlı işsiz olduğu dikkate alındığında, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten yararlanılabilecektir.

c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları

1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alman sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde toplam on günden fazla;

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

– İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

– 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olmamaları,

gerekmektedir.

Örnek: (T) Limited Şirketinde 9/1/2018 tarihinde işe alınan;

– (A) sigortalısının en son 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 2017/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile 30 gün üzerinden Kurumumuza bildirildiği,

– (B) sigortalısının 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 2017/Ekim ayında 3 gün, 2017/Kasım ayında 7 gün aylık prim ve hizmet belgesi ile Kurumumuza bildirildiği, 2017/Aralık ayında sadece 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olduğu,

– (C) sigortalısının en son 2017/Ekim ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1 -b kapsamında 5 günlük sigortalılığının olduğu ve 2017/ Ekim ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 8 günlük aylık prim ve hizmet belgesi ile Kurumumuza bildirildiği varsayıldığında;

maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (A) ve (B) sigortalılarından dolayı prim desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karşın (C) sigortalısı 2017/Ekim ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında toplam on günden fazla Kurumumuza sigortalı olarak bildirildiğinden sigortalı (C)’den dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Diğer taraftan, sigortalıların;

– Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43, 49 ve 50 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Sıfır gün ve sıfır kazançlı,

düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.

d) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesinde yer alan prim desteğinden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olup, bahse konu prim desteği 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Buna göre;

1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten, maddede arandan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek 1: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait işyerinde 10/8/2018 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin,

2017/Ocak ayında : 9

2017/Şubat ayında : 9

2017/Mart ayında : 9

2017/Nisan ayında : 9

2017/Mayıs ayında : 6

2017/Haziran ayında: 6

2017/Temmuz ayında: 6

2017/Ağustos ayında : 5

2017/Eyliil ayında : 5

2017/Ekim ayında : 5

2017/Kasını ayında : 5

2017/Aralık ayında : 5

olduğu varsayıldığında,

Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı: 9+9+9+9+6+6+6+5+5+5+5+5= 79 Ortalama sigortalı sayısı: 79/12 =6,58 = 7 olacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten (8) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, anılan maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 2: 1 nolu örnekteki işyerinde işe alınan (B) sigortalısı ile birlikte işyerinde çalışan toplam sigortalı sayısının;

2018/Ağustos ayında : 6 sigortalı,

2018/ Eylül ayında : 7 sigortalı,

2018/ Ekim ayında : 8 sigortalı,

olduğu varsayıldığında, bu sigortalı ile birlikte ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılan 2018/Ekim ayında 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, aynı takvim yılı içerisinde işe alınan sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısı aynı olmakla birlikte, aynı takvim yılında işe alınan sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için bu sigortalıların tamamının ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğine bakılacaktır.

Örnek 3: 2017 yılı ortalama sigortalı sayısı 15 olan (M) Ltd. Şti’de 7/5/2018 tarihinde (P), (R) ve (S) sigortalılarının işe alındığı varsayıldığında, tüm sigortalıların ortalama sigortalı sayısı 15 olduğundan;

Her üç sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanabilmek için 2018/Mayıs ayında en az (18) sigortalının çalıştırılmış olması gerekmektedir.

Söz konusu işyerinde 2018/Haziran ayında 17 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında ise (P), (R) ve (S) sigortalılarından yalnızca ikisinden dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 4: 2017 yılı ortalama sigortalı sayısı 5, 2018 yılı ortalama sigortalı sayısı 9 olan (N) Ltd.Şti’de; 2/1/2018 tarihinde (T), 22/2/2018 tarihinde (U), 14/6/2019 tarihinde (V)

sigortalılarının işe alındığı ve bu sigortalılarla birlikte toplam sigortalı sayısının

2019/Haziran ayında; 6

2019/Temmuz avında;9

2019/Ağustos ayında; 10 olduğu

varsayıldığında,

2018 yılında işe alınan sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısının 5,2019 yılında işe alınan sigortalı yönünden ortalama sigortalı sayısının 9 olması nedeniyle;

-2019/Haziran ayında (T) ve (U) sigortalılarından sadece birinden dolayı destekten yararlanılabilecek, (V) sigortalısından dolayı yararlanılmayacak,

-2019/Temmuz ayında (T) ve (U) sigortalılarından her ikisinden dolayı destekten yararlanılabilecek, (V) sigortalısından dolayı yararlanılmayacak,

-2019/Ağustos ayında (T), (U) ve (V) sigortalılarının tümünden dolayı destekten yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılının bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 5: (A) Anonim Şirketince, (B) sigortalısının 2018/Nisan ayında, (C) sigortalısının ise 2018/Ağustos ayında işe alındığı ve söz konusu işyerinden bir önceki takvim yılında Kuruma yapılan bildirimlerin;

2017/Ocak ayında : 1

2017/Şubat ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Mart ayında : 1

2017/Nisan ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Mayıs ayında : 2

2017/Haziran ayında : 1

2017/Temmuz ayında : 3

2017/Ağustos ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Eylül ayında : 5

2017/Ekim ayında : 3

2017/Kasım ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Aralık ayında : 6

olduğu varsayıldığında,gerek 2018/Nisan ayında işe alınan (B) sigortalısı, gerekse 2018/Ağustos ayında işe alınan (C) sigortalısı için ortalama sigortalı sayısı;

1+1+2+1+3+5+3+6 = 22

22/8-275= 3 olacaktır.

Dolayısıyla, aynı takvim yılında işe alınan (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (4) sigortalı, her ikisinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (5) sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde, bir önceki takvim yılında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan yılda işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların tamamından dolayı kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla prim desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek 6: 22/4/2015 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde, 2017 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu yıla ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediği ve 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamına giren (T) sigortalısının 17/5/2018 tarihinde işe alınmış olduğu varsayıldığında, 2017 yılında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, (T) sigortalısı ile birlikte bu işyerinde 2018 yılında alınan ve destek kapsamında giren tüm sigortalılardan dolayı, kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bu genelgenin 4 nolu bölümünde belirtildiği şekilde destekten yararlanılabilecektir.

Gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler ve ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla, gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Örnek 7: (P) Limited Şirketinin ortalama sigortalı sayısının tespitine esas 2017/Mayıs

ayında;

(1) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “asıl” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (9) sigortalı,

(1) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “ek” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (4) sigortalı,

(1) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “iptal” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (3) sigortalı,

(2) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen “asıl” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (3) sigortalı,

bildiriminde bulunulmuş olduğu varsayıldığında, bu işyerinde 2017/Mayıs ayında çalıştırılmış olan toplam sigortalı sayısı 9+4 -3 + 3 = 13 olarak kabul edilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek 8: 2018/Haziran ayında işe giren (G) sigortalısı için bir önceki takvim yılı ortalamasına esas 2017/Nisan ayında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin;

Sigortalı

Prim Gün Sayısı

işe Giriş Tarihi

işten Ayrılış Tarihi

(A) Sigortalısı

20

11/4/2017

 
(B) Sigortalısı

7

24/4/2017

 
(C) Sigortalısı

5

 

5/4/2017

şeklinde olduğu varsayıldığında, 2017/Nisan ayında çalışan sigortalı sayısı (3) olarak kabul edilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılması sırasında, ortalama sigortalı sayısı hesaplamasına esas aylara ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla hesaplanan ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteği;

-İmalat ve 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere sigortalının prime esas kazancı üzerinden,

-Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden,

hesaplandığından imalat ve 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerince destek kapsamına giren sigortalılar için 17103 kanun numarası, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerince destek kapsamına giren sigortalılar için 27103 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “2.2- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi” başlıklı bölümünde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenlerinin cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen aym 23’ünde e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorunda olduğu, belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinin, son günü izleyen ilk iş günü Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderileceği öngörülmüş bulunmaktadır.

Buna göre, özel nitelikteki işyeri işverenlerince cari aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Yine, bazı özel nitelikteki işyerlerinde, resmi nitelikteki işyerlerinde olduğu gibi ayın 15’i ile takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar çalıştırıldığından, bu nitelikteki özel sektör işyeri işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermeleri gerekmekte, işyerlerinin yukarıda belirtilen süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma vermemesi halinde, söz konusu prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, bahse konu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 17103 ve 27103 kanun numaraları seçilemeyecektir.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin uygulama 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce bu Genelgenin yayımlandığı tarihe kadar e-SGK üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle, kapsama giren sigortalılar için 2018/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi ya da diğer kanun numaraları seçilmek suretiyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmış olması ve işverenlerce bu aylara ilişkin geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulması durumunda; bahse konu aylara ilişkin kanun numarası seçilmeksizin veya diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılmak istenilen sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması ve kanunda yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla bu aylara ilişkin olarak söz konusu destekten geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

17103 veya 27103 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işveren desteğinden yararlanılamayacağından, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken, gerekse İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmak üzere tahakkuk eden tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Örnek: İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunmayan (D) Limited Şirketinde 6.000 TL ücret ödenen ve 2018/Nisan ayında tam çalışan (K) sigortalısı için bu aya ilişkin 17103 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden;

işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı: 2.250 TL

Destek kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50 TL

olduğu varsayıldığında, işveren tarafından ödenmesi gereken 220,50 TL (2.250,00 TL-

2.029.50 TL) tutarındaki prim 31/5/2017 tarihine kadar ödendiği takdirde, 2.029,50 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

220,50 TL tutarındaki prim borcunun yasal süresi içinde ödenmediği varsayıldığında

2.029.50 + 220,50 = 2.250,00 TL tutarındaki prim borcu, tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenecektir.

Diğer taraftan, 17103 veya 27103 kanun numarası seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için sadece sigorta primi desteğinden yararlanılacak, işsizlik sigortası primi desteğinden yararlanılmayacaktır. Ancak, ödenmemiş veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda bu maddeyle sağlanan söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla, aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, ancak borcu olan işyerlerince bu borçlar ödenmediği sürece destekten yararlanılamayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 17103 veya 27103 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi sırasında, Kurum veri tabanından ilgili işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işyerleri için 17103 veya 27103 kanun numarasının seçilmesine izin verilecektir.

Bununla birlikte, gerek on-line tahsilata geçilmeden önce meydana gelen hatalı kayıtlar dolayısıyla, gerekse TL’den YTL’ye geçiş sürecinde yapılan yuvarlamalar dolayısıyla her bir alacak türü yönünden ayrı ayrı olmak üzere 15,00 TL’ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozma koşuluna giren işverenlerin, bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesine göre işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin ilk üç fıkrasında;

“Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Bu Kanun ve 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda bu maddeye aykırı olan hükümler uygulanmaz.

Bu madde hükümleri 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 17 nci maddesi ile bu Kanunun geçici 71 inci maddesi; bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi hakkında uygulanmaz.

Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

hükümleri yer almakta olup, uygulamanın usul ve esasları 11/4/2017 tarihli ve 2017/18 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Buna göre, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında öncelikle söz konusu tespitin 2017/18 sayılı Genelgenin 2 numaralı bölümünde belirtildiği şekilde 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yasaklama kapsamına girip girmediği değerlendirilecek olup, söz konusu tespitin yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda yine 2017/18 sayılı Genelge gereğince tespite ilişkin tutanak tarihini/mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini/resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların Kuruma intikal tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay/bir yıl süreyle yasaklama işlemi yapılacaktır.

Örnek: Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 9/1/2018 tarihinde imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan denetim sonucunda, 4/1/2018 tarihinde işyerinde çalışmaya başlayan (A) sigortalısının Kuruma bildirilmediğinin tespit edildiği ve söz konusu tespitin 2017/18 sayılı Genelgeye göre yasaklama kapsamına girdiği varsayıldığında, söz konusu işyerinden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden 2018/Şubat ayında yararlanılamayacaktır. Bu durumda, bahse konu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı 2018/Şubat ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi için 17103 kanun numarası seçilemeyecektir.

Buna karşın, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.

Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde Kuruma bildirilmemiş/fiilen çalıştırılmadığı halde Kuruma bildirilmiş sigortalılar hangi işyerinde tespit edilmiş ise, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yalnızca bu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bir ay/bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır.

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenlerinin, tespite ilişkin tutanağın/bilgi veya belgenin/mahkeme ilamının ilgili üniteye geç intikal etmesi nedeniyle destekten yersiz yararlanmış olduklarının anlaşılması halinde, bu aylara ilişkin daha önce İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış olan tutarlar da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.

Bununla birlikte, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanıldıktan sonra, geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlara veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yazılara istinaden aylık prim ve hizmet belgesi verildiği veya söz konusu belgelerin Kurumca resen düzenlendiği durumlarda, daha önce İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış olan tutarlar iptal edilmeksizin, yalnızca tespit tarihinden sonra verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim, idari para cezası ile bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsili cihetine gidilecektir.

Ancak, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden

————a

veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, bahse konu sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin kendilerince veya Kurumca resen düzenlenmesi üzerinde durulmaksızın söz konusu tespitin 2017/18 sayılı Genelgeye göre yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda tespite ilişkin tutanak tarihini/ mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini/resmi kurum ve kuruluşlardan alman yazıların Kuruma intikal tarihini takip eden ay başından itibaren 2017/18 sayılı Genelgeye göre bir ay/bir yıl süreyle söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden;

– Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,

– Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde ise yalnızca asıl işveren,

destekten bir ay/bir yıl süreyle yararlanamayacaktır.

4-Destekten Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak üzere;

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay,

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle,

uygulanır.

Örnek 1: Perakende sektöründe faaliyet gösteren (E) Limited Şirketinde 19/11/2019 tarihinde işe alman Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı engelli (K) sigortalısının işe alındığı varsayıldığında, destek süresi 2020/Aralık ayında sona erdiğinden bu sigortalı ile

2020/Aralık ayları arasında on dört ay süreyle anılan maddede aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla işe alındığı tarih itibarıyla yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ve daha büyük olan kadın sigortalılar ile 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ile 24 yıl 11 ay 29 gün (dahil) arasında olan erkek sigortalılardan dolayı anılan maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bahse konu destekten 18 ay süreyle yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 2: Doğum tarihi 8/6/1990 olan erkek sigortalının 9/1/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında;

İşe giriş tarihi : 9/1/2018

Doğum tarihi : 8/6/1990

İşe giriş tarihi itibarıyla yaşı : 27 yıl 7 ay 1 gün

olduğundan, bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

Örnek 3: Doğum tarihi 18/12/1994 olan erkek sigortalının 15/1/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında;

İşe giriş tarihi : 15/1/2018

Doğum tarihi : 18/12/1994

İşe giriş tarihi itibarıyla yaşı: 23 yıl 00 ay 27 gün

olduğundan, bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 18 ay süreyle yararlanılacaktır.

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin onuncu fıkrasında “1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulumdan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde, kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Kuruma ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ay ile bu ayı takip eden üçüncü aya kadar (üçüncü ay dahil) destek kapsamında işe alınan sigortalılardan dolayı, Kuruma ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla 12 ay veya 18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilecektir.

Bu durumda, en geç 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve 2020/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olan işyerleri bu destekten yararlanabilecektir.

Örnek 4: 1/1/2018 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri dosyası tescil edilen (E) Limited Şirketinde ilk defa 2018/Ocak ayına ilişkin “02-Sosyal Güvenlik Destek Primi” aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma gönderildiği ayrıca,

-10/1/2018 tarihinde destek kapsamında 30 yaşında olan erkek (A),(B),(C) sigortalılarının,

– 26/2/2018 tarihinde destek kapsamında 20 yaşında olan erkek (D) sigortalısının,

– 9/4/2018 tarihinde destek kapsamında 25 yaşında olan kadın (E) sigortalısının,

-15/5/2018 tarihinde destek kapsamında engelli kişi (F) sigortalısının,

– 5/2/2019 tarihinde destek kapsamında 19 yaşında olan kadın (Y) sigortalısının,

işe alındığı varsayıldığında, kanunda aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla; -(A),(B),(C) sigortalılarından dolayı 2018/Nisan ila 2019/Mart aylarında,

-(D) sigortalısından dolayı 2018/Nisan ila 2019/Eylül aylarında,

-(E) sigortalısından dolayı 2018/Nisan ila 2019/Eylül aylarında,

-(F) sigortalısından dolayı 2018/Mayıs ila 2019/Ekim aylarında,

-(Y) sigortalısından dolayı 2019/Şubat ila 2020/Temmuz aylarında, bu destekten yararlanılacaktır.

Örnek 5: 19/7/2016 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde, 2017 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu yıla ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediği ve 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamına giren ve 13/8/2018 tarihinde işe alınan 22 yaşında erkek (M) sigortalı için 2018/Ağustos ayına ilişkin 01 nolu aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderildiği varsayıldığında, (M) sigortalısından dolayı, kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 2018/Kasım ile 2020/Nisan arasında bu destekten yararlanılabilecektir.

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek 6 : Destek kapsamına giren 22 yaşında kadın (A) sigortalısının (Z) Ltd.Şti. ile (Y) A.Ş. işyerlerine giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu ve (Z) Ltd.Şti’nin (A) sigortalısından dolayı beş ay süreyle bu destekten yararlandığı varsayıldığında,

(A) Sigortalısı

İşe Giriş Tarihi

İşten Ayrılış Tarihi

(Z) Ltd. Şti.

1/3/2018 31/7/2018

(Y) A.Ş.

1/11/2018  

(Y) A.Ş. kanunda yer alan şartların sağlanması kaydıyla (A) sigortalısından dolayı on sekiz aylık süreden (Z) Limited Şirketince bildirilen beş aylık süre düşülmek suretiyle kalan on üç ay süre kadar destekten yararlanabilecektir.

Buna karşın, destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı 12 ay/18 aylık destek süresinin tamamlanmasından sonra, bu sigortalının işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda bu sigortalıdan dolayı yeniden 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılamayacaktır.

Kapsama giren sigortalılardan dolayı destekten yararlanma süresi içinde;

– İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunduğu veya aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği aylardan dolayı,

– Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadığı aylardan dolayı,

prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmadığı gibi, kanunda yer alan şartların

yerine getirilmemesi sebebiyle destekten yararlanılamamış olan bu süreler için yararlanma süresinin uzatılması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.

Örnek 7 : 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan şartlara sahip olan 30 yaşındaki erkek (O) sigortalısının, işyerlerine giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu,

(O) Sigortalısı

İşe Giriş Tarihi

İşten Ayrılış Tarihi

(K) Ltd. Şti.

15/05/2018 18/12/2018

(L) A.Ş.

8/4/2019  

(K) Limited Şirketinde (O) sigortalısı için 2018/Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan şartları sağlayarak prim desteğinden yararlanıldığı, ancak (K) Limited Şirketinin 2018/Ağustos ayından itibaren ortalama sigortalı sayısı şartını yerine getiremediği dolayısıyla 2018/Ağustos ayından itibaren söz konusu destekten yararlanamadığı ve (O) sigortalısının 18/12/2018 tarihinde işten ayrılarak, 8/4/2019 tarihinde (L) Anonim Şirketinde işe girdiği varsayıldığında, bu sigortalıdan dolayı (L) Anonim Şirketi 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan şartları sağlamak kaydıyla 2019/Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında bu destekten yararlanabilecektir.

5-İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Destek Tutarının Hesaplanması

2018/Ocak ila 2020/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işyerinin;

– İmalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

– Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

tutarında her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Örnek 1: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (S) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında işe alınan (G) sigortalısı için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

– Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 3.000,00 x %37,5 =1.125,00 TL’dir.

-Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL (ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar) olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 1.125,00 TL’nin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmadığından, işveren tarafından 17103 kanun numaralı belgeye ilişkin damga vergisi hariç herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Örnek 2: 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait iş kolu kodunda faaliyet gösteren (Z) Ltd. Şti ’de bu destek kapsamında işe alınan (T) sigortalısı için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 7.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

– Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 7.000,00x % 37,5 =2.625,00 TL’dir.

– Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL (ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar) olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 2.625,00 TL’nin 2.029,50 TL’si İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 2.625,00 -2.029,50 =595,50 TL olacaktır.

Örnek 3: Tarım sektöründe faaliyet gösteren (K) Ltd. Şti ’de bu destek kapsamında işe alman (P) sigortalısı için düzenlenen 27103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.700,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken

– Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı:2.700,00x % 37,5 = 1.012,50 TL’dir.

-Destek tutarı söz konusu şirket tarım sektöründe faaliyet gösterdiği için 2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL’dir.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 1.012,5 – 761,06 = 251,44 TL olacaktır.

6- Alt işvereni Bulunan işyerleri ve Alt işverenlerle İlgili İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

– Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması

ve 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı ana işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacak olup, ortalama sigortalı sayısı bu genelgenin 3 nolu bölümünün (e) başlıklı kısmında belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Örnek 1: Destek kapsamına giren (A) Limited Şirketi’nin 25/4/2018 tarihinde sigortalı Çağla’yı, (1) nolu alt işvereninin 13/4/2018 tarihinde sigortalı Taner’i, (2) nolu alt işverenin de 14/5/2018 tarihinde sigortalı Ayşegül’ü işe aldığı, ana işveren, 1 ve 2 nolu alt işveren tarafından 2017 yılında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı yıla ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında;,

İşveren

Kuruma bildirilen sigortalı sayısı

Aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

Asıl İşveren 75 12
(l)nolu Alt işvereni 30 9
(2)nolu Alt işvereni 15 2

– Asıl işverenin 2017 yılı ortalaması 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (12), bu dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının ise (75) olması nedeniyle sigortalı Çağla için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (75/12=6,25=6) olacağından (7) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda sigortalı Çağla için,

-(1) nolu alt işverenin 2017 yılı ortalaması 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (9), bu dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının ise (30) olması nedeniyle sigortalı Taner için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (30/9=3,33=3) olacağından (4) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda sigortalı Taner için,

-(2) nolu alt işverenin 2017 yılı ortalaması 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (2), bu dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının ise (15) olması nedeniyle sigortalı Ayşegül için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (15/2=7,50=8) olacağından (9) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda sigortalı Ayşegül için,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

Asıl işveren ile alt işverenlerin birbirlerinden farklı işkolu kodunda faaliyet göstermesi halinde 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destek tutarı, ana işverenin ve alt işverenin faaliyet gösterdiği işkolu koduna göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Örnek 2: Destek kapsamına giren (B) Ltd.Şti’nin “42.12. Demir yolları ve metroların inşaatı” işkolu kodunda, (B) Ltd.Şti’nin (1) nolu alt işvereninin “24.52. Çelik dökümü”, (2) nolu alt işvereninin de “49.41. Kara yolu ile yük taşımacılığı” işkolu kodunda faaliyet gösterdiği varsayıldığında,

– (B) Ltd.Şti diğer sektörde faaliyet gösterdiği için destek kapsamına giren sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

– (1) nolu alt işveren imalat sektöründe faaliyet gösterdiği için, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, destek kapsamına giren sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

– (2) nolu alt işveren diğer sektörde faaliyet gösterdiği için destek kapsamına giren sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla 12 ay/18 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, alt işverenlerin bu destekten yararlanmasında asıl işverenin işyeri tescil tarihine göre işlem yapılacaktır.

7-Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında bu maddeyle sağlanan destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin; bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı ay/dönem için 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Örnek: Destek kapsamına giren bir işyerinde 14/2/2018 tarihinde işe alınan (F) sigortalısının hem 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi, hem de geçici 19 uncu maddesi kapsamına girdiği varsayıldığında bahse konu sigortalıdan dolayı 2018/Şubat ayında ya 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ya da geçici 19 uncu maddesi kapsamında destekten yararlanabilecektir.

8- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan;

– İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim sektörü)”

– Diğer sektörler için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (Diğer sektör)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;

-1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,

-İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,

-İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediği, isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığı ve 5510 Sayılı Kanunun Ek 6 ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olup olmadığı,

e-SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

Destek süresinin belirlenmesine esas olmak üzere sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla;

-18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalı olup olmadığı,

-Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı engelli olup olmadığı, yine e-SGK sistemince kontrol edilecektir.

İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kapsama giren sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalının, işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmekte olup, anılan maddede yer alan destekten bu sebeple yersiz yararlanan işverenlerin listesi Kurum sistemlerinden alınarak, daha önce İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

9- 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında On Gün ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesine ilişkin işlemler, özel sektör işverenleri ve bu işverenlere ait işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacak olup, destek tutarı diğer sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri gibi hesaplanacaktır.

10- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

10.1- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

10.2– 1/1/2018 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

11- Diğer Hususlar

11.1– İşyeri imalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodunda faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun diğer sektörlerden belirlenmiş olması durumunda, işyerinin işkolu kodunun imalat sektörüne veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodu olarak değiştirilmesinin ardından, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki destek tutarı yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren yeni işkolu koduna göre hesaplanacaktır.

11.2– İşyeri diğer sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun imalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodlarından belirlenmiş olması durumunda, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki destek tutarı yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren yeni işkolu koduna göre hesaplanacaktır. 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

11.3– Aylık prim ve hizmet belgelerini 17103 veya 27103 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderen işverenlerin, anılan maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

11.4– 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede yer alan destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

11.5– 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

11.6– 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanmış olan işverenler, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarlarını, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alamayacaktır.

12- Yürürlük

Bu Genelge hükümleri 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.