4447 Geçici 19 uncu Maddesi Bilişim Sektörü Prim Desteği 20 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30454 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11969 4447 sa…

 

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969

4447 Geçici 19 uncu Maddesi

Bilişim Sektörü Prim Desteği

20 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30454 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 2018/11969

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi kapsamında bilişim sektöründe prim desteğinden yararlanacak işyerlerinin belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6/4/2018 tarihli ve 2326742 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 19 uncu maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11969 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi kapsamında bilişim sektöründe destekten yararlanacak işkollarının tespit edilmesidir.

Destekten yararlanacak iş kolları

MADDE 2- (1) Bilişim sektöründe, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden, bu maddede öngörülen diğer şartlarla birlikte, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında aşağıda belirtilen dörtlü ekonomik sınıflandırmada (işkollarında) faaliyet gösteren işyerleri yararlanabilir.

 

58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.12 Web portalları
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi için TIKLAYINIZ