Rehinli Taşınır Sicili 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mü..

 

 

Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rehinli Taşınır Sicili

22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30428

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “iş makinesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanuna göre Sicili incelemekle yükümlü olmaması veya Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan rehin sözleşmesi taraf ehliyetine sahip olamaması sebepleriyle bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Alacağın son bulması halinde, rehin sözleşmesinin terkin talebi kural olarak alacağın son bulduğu tarihten itibaren yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı tarafından otuz, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı tarafından on beş işgünü içinde rehin alacaklısı tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)