Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği 13 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30420 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve..

 

 

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği

13 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30420

Sağlık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bir veya birden fazla biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların piyasaya arzına, piyasada bulundurulmasına, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, piyasa gözetimi ve denetimi ile işlenmiş eşyalarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bir veya birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulan ya da bir veya birden fazla biyosidal ürünü kasten içeren, biyosidal özelliği veya biyosidal işlevi olduğu iddia edilen madde, karışım ya da eşyaları kapsar.

(2) Ancak;

a) Bir veya birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulması veya kasten içermesi sonucunda ana işlevi biyosidal olan işlenmiş eşyalar,

b) Fumigasyon ya da dezenfeksiyon için yapılan tek uygulama ve bu uygulama sonucu hiçbir kalıntı kalmaması koşuluyla tesisler ve aynı koşullarda saklama veya taşıma amacıyla kullanılan konteynerler,

bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi, 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Mükerrer 4 üncü Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile 25/6/2007 tarihli ve 26563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ana biyosidal işlev: İşlenmiş eşyanın diğer işlevleri ile karşılaştırıldığında birinci derecede önem veya değere sahip olan biyosidal işlevi,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Biyosidal işlev: İşlenmiş eşyanın fiziksel veya mekanik etkiler haricinde etkilerle herhangi bir zararlının yok edilmesi, engellenmesi, zararsız kılınması, etkisinin önlenmesi veya üzerinde herhangi bir kontrol edici etki oluşturması işlevini,

ç) Biyosidal özellik: Zararlıların etkisinin engellenmesi amacıyla karışım veya eşyanın bir veya birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulmuş olması ya da bunları kasten içermesinden dolayı işlenmiş eşyanın kendisi üzerindeki biyosidal etkileri ve işlenmiş eşyaya biyosidal işlev kazandıran etkileri,

d) Dağıtıcı: Bir işlenmiş eşyayı, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Genel müdürlük: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü,

f) Hassas gruplar: İşleme tabi tutuldukları ya da kasten içerdikleri biyosidal ürünlerin akut ve/veya kronik sağlık etkileri bakımından özellikle göz önünde bulundurulmasına ihtiyaç duyulan hamile ve/veya emziren kadınlar, doğmamış çocuklar, bebekler, çocuklar, yaşlılar ile işleri veya ikametleri nedeniyle uzun vadede ve yüksek düzeyde işlenmiş eşyaya maruz kalan kişileri,

g) İddia: İşlenmiş eşyanın, biyosidal özelliği ya da işlevi olduğunu belirten veya ima eden beyanı,

ğ) İmalatçı: Bir işlenmiş eşyayı imal eden ya da imal veya ithal edilen bir eşyayı bir veya birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutarak veya işlenmiş eşyanın tasarımını ya da imalatını yaptırarak kendi isim ve ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

h) İşleme tabi tutulmak: Madde, karışım ya da eşyaya bir veya birden fazla biyosidal ürünün uygulanmasını,

ı) İşlenmiş eşya: Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme tabi tutulmuş ya da bunları kasten içeren madde, karışım veya eşyayı,

i) İthalatçı: Bir işlenmiş eşyayı ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Kasten içermek: Bir veya birden fazla biyosidal ürünün bir karışımın veya eşyanın bir bileşeni olacak şekilde -genellikle karışım ya da eşyanın üretim aşamasında- kullanılmış olmasını,

k) Kompleks eşya: Farklı bileşenler ve/veya malzemelerden yapılmış olan ve bir veya birden fazla biyosidalürün ya da işlenmiş eşya içeren veya bir ya da birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulan eşyayı,

l) Kullanım: İhracat amacıyla yapılan işlemler hariç olmak üzere; depolanması, işlemden geçmesi, karıştırılması ve uygulanması dâhil işlenmiş eşya ile yapılan tüm işlemleri,

m) Parti/Seri numarası: İşlenmiş eşyanın, üretim yeri, üretim tarihi, içerik gibi özellikleri bakımından aynı özelliklere sahip, aynı koşullarda üretilen ve bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayan satış birimleri topluluğuna verilen harf ve/veya rakamlardan oluşan ifadeyi,

n) Piyasada bulundurma: İşlenmiş eşyanın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,

o) Piyasaya arz: Bir işlenmiş eşyanın ilk kez piyasada bulundurulmasını,

ö) Piyasa gözetimi ve denetimi: İşlenmiş eşyanın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğini ve güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan işlenmiş eşyaların güvenli hale getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde yaptırımlar uygulanması amacıyla Bakanlık tarafından yapılacak her türlü faaliyeti,

p) Rehber: Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilgilileri aydınlatmak üzere Genel Müdürlükçe hazırlanan ve resmi internet sitesinden yayımlanan, gerektiğinde güncellenen dokümanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) İşlenmiş eşyalar, işleme tabi tutuldukları veya kasten içerdikleri biyosidal ürünlerin ilgili ürün tipinde ruhsatlı ya da biyosidal ürün envanterine kayıtlı olmaları ve aktif maddeleri bakımından uygulanan kısıtlamaları karşılamaları halinde piyasaya arz edilebilir.

(2) İşlenmiş eşyaya biyosidal özellik veya biyosidal işlev kazandırmak için kullanılan biyosidal ürünler, imalatçısının ya da ithalatçısının önerdiği ve etkin olduğu ispatlanan dozda kullanılır.

(3) Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme tabi tutulmuş ya da bunları kasten içeren bir madde, karışım ya da eşyanın işlenmiş eşya veya biyosidal ürün olduğuna; eşyanın işlevleri, piyasaya arz ediliş amacı, etiket, broşür, reklam ve kullanım kılavuzu gibi tanıtım materyallerinde yer alan iddiaları dikkate alınarak karar verilir, gerektiğinde rehbere bakılır.

(4) Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ürünler haricinde, kullanıcıya sunulduğu hali ile kasıtlı olarak oluşturulmuş bir biyosidal işleve sahip madde ya da karışım, biyosidalişlevinin ana işlev olup olmamasına bakılmaksızın biyosidal ürün olarak değerlendirilir.

(5) İşlenmiş eşyaların reklamları, bu Tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(6) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik rehber ve diğer alt hukuki düzenlemeler yapabilir.

Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama

MADDE 6 – (1) İmalatçılar ve ithalatçılar, işlenmiş eşyaların 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlarlar.

(2) İşlenmiş eşyalar, içecekler de dâhil olmak üzere gıda ya da yem olarak algılanmasını engelleyecek ve hassas grupların korunmasına özel önem verilecek şekilde ambalajlanır ve etiketlenir.

(3) İşlenmiş eşyaların etiketlerinde, işlenmiş eşyadan kaynaklanan insan ve hayvan sağlığı ile çevreye yönelik riskler ya da eşyanın etkinliği ile ilgili olarak yanıltıcı ifadeler ile “toksik değildir”, “zararsızdır”, “doğaldır”, “çevre dostudur”, “hayvan dostudur” gibi ifadelere yer verilmez.

(4) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerinde belirtilen etiketleme gerekliliklerine ek olarak işlenmiş eşya etiketi;

a) İmalatçı veya ithalatçının internet sitesinin adresi ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini,

b) İşlenmiş eşyanın kullanım amacını,

c) Bir veya birden fazla biyosidal ürün içerdiğine ya da işleme tabi tutulduğuna dair beyanı,

ç) Kanıtlanması kaydıyla, işlenmiş eşyaya atfedilen biyosidal özellik ya da işlevi,

d) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işlenmiş eşyanın işleme tabi tutulduğu veya kasten içerdiği ve işlenmiş eşyanın biyosidal özelliğine ya da biyosidal işlevine katkı sağlayan tüm biyosidal ürünlerin ruhsat numaralarını veya envanter numaralarını ve aktif maddelerinin isimlerini,

e) İşlenmiş eşyanın işleme tabi tutulduğu ya da kasten içerdiği biyosidal ürünler içinde yer alan tüm nanomaddelerin parantez içinde sonuna ‘nano’ kelimesi yazılan isimlerini,

f) İşlenmiş eşyanın işleme tabi tutulduğu ya da kasten içerdiği biyosidal ürünlerden dolayı hassas gruplar başta olmak üzere insanları, hayvanları ve çevreyi korumak için alınması gereken önlemleri içeren kullanım talimatlarını,

g) Olası istenmeyen doğrudan ya da dolaylı yan etkilerini,

ğ) İşlenmiş eşyanın imal tarihi ile imalatçı veya ithalatçı tarafından önerilen saklama koşullarında tutulması halinde, biyosidal özellik ve/veya biyosidal işlev için geçerli olacak son kullanma tarihini,

h) Parti/Seri numarasını,

ı) Normal kullanım koşulları altında biyosidal özelliğin ve/veya biyosidal işlevin geçerlilik süresini,

i) Biyosidal bir işleve sahip olan işlenmiş eşyada, normal kullanım koşulları altında biyosidal işlevin etkili olduğu analiz standardında belirtilen zararlıları,

içerir.

(5) Bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen etiketleme gerekliliklerinden bağımsız olarak, tüketicinin talep ettiği hallerde işlenmiş eşyanın imalatçısı veya ithalatçısı, 45 gün içerisinde ücretsiz olarak işlenmiş eşyanın biyosidalişlemi hakkında bilgileri tüketiciye iletir.

(6) Etiket, net şekilde görünür, kolayca okunur ve uygun dayanıklılıkta olur. İşlenmiş eşyanın boyutu ya da işlevinden dolayı etiketin eşya üzerine yapıştırılamadığı hallerde etiketleme gereklilikleri ambalajının üzerine; ayrıca kullanım talimatının veya garantisinin üzerine de yazılır. İmalatçı, bir seri üretimin parçası olmayan, son tüketicinin özel bir siparişi için tasarlanmış ve imal edilmiş işlenmiş eşyalarda etiketleme gerekliliklerine ilişkin bilgileri son tüketiciye başka yöntemlerle sunabilir.

(7) Biyosidal özelliği ve biyosidal işlevi açısından yeterli etkinliğe sahip olduğu doğrulanamayan işlenmiş eşyaların etiketlerinde, tanıtım kitapçıklarında ve reklamlarında biyosidal özelliğe veya biyosidal işleve ilişkin iddialara yer verilmez.

(8) İşlenmiş eşya tanımını karşılasa dahi, piyasaya arz edilmeyen, son tüketicinin kullanımına sunulmayan ara mamûller ve hammaddeler bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen etiketleme hükümlerine tabi değildir.

(9) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında yer alan ürünlerin imalatçıları ve/veya ithalatçıları ürünlerinin biyosidal özelliklerine veya biyosidal işlevlerine ve bunların geçerlilik sürelerine ilişkin bilgileri ve analiz sonuçlarını tedarik zincirinde yer alanlara bildirmekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aktif Maddeler ve İddialar

Aktif maddeler

MADDE 7 – (1) Bilinen biyosidal etkiye sahip bir maddenin bir karışım veya eşyada farklı amaçlarla bulunması halinde biyosidal özelliği engellenemiyorsa, maddenin biyosidal amaçlarla ürün içeriğinde bulunmadığı kanıtlanır.

(2) Kompleks eşyaların içeriğinde bulunan biyosidal aktif madde ya da maddelerin, kompleks eşyanın son kullanıcısına ulaştığı anda biyosidal özellik ya da biyosidal işleve yönelik etkinlik gösterdiği durumlarda kompleks eşyalar da işlenmiş eşya olarak değerlendirilir.

(3) Biyosidal işleve sahip olan bir işlenmiş eşyanın işleme tabi tutulduğu ya da kasten içerdiği biyosidalürünün aktif maddesi yalnızca işlenmiş eşyanın kullanım amacına hizmet ediyorsa, işlenmiş eşya sadece biyosidalürün olarak değerlendirilir.

(4) Herhangi bir zararlının yok edilmesi, engellenmesi, zararsız kılınması, etkisinin önlenmesi veya üzerinde herhangi bir kontrol edici etki oluşturması amaçlarından birine hizmet eden ancak, etkisini fiziksel ya da mekanik olarak gösteren biyosidal özelliğe sahip işlenmiş eşyalar biyosidal ürün olarak değerlendirilmezler.

(5) Biyosidal işleve sahip bir işlenmiş eşyanın ana işlevinin biyosidal işlevi olup olmadığına karar vermek için;

a) İşlenmiş eşyanın amaçlanan kullanımı ve beklenen faydasının değerlendirilmesi,

b) İşlenmiş eşyanın işlevlerine ilişkin iddialar ile benzerlik gösteren biyosidal bir ürünün iddialarının karşılaştırılması,

c) İşlenmiş eşyanın işleme tabi tutulduğu ya da kasten içerdiği biyosidal ürünlerin hedef organizmaları ile işlenmiş eşyaya zarar vermesi muhtemel organizmaların karşılaştırılması,

ç) İşlenmiş eşyanın biyosidal işlevini sağlayan aktif madde konsantrasyonu ile benzerlik gösteren biyosidal bir ürünün aktif madde konsantrasyonunun karşılaştırılması,

d) İşlenmiş eşyanın biyosidal işlevini sağlayan aktif maddenin etki şekli ile benzerlik gösteren biyosidal bir ürünün aktif maddesinin etki şeklinin karşılaştırılması

gereklidir.

İddialar

MADDE 8 – (1) İddia, iddianın ifade ediliş şekli ve sunumu, özellikle halk sağlığı ile ilgili olduğu durumlarda ürünün biyosidal özelliği ya da biyosidal işlevi olan bir işlenmiş eşya veya biyosidal ürün olarak tanımlanmasında birinci derecede önemi haizdir.

(2) İddia, ürünün biyosidal işlevi ile ilgili olduğunda, ürün, genel özelliklerine dayalı olarak biyosidal ürün olarak addedilmedikçe işlenmiş eşya olarak kabul edilir.

(3) İddia, ürünün bozunmaya karşı korunması gibi biyosidal özelliğini açıkça ifade ettiğinde, ürün işlenmiş eşya olarak değerlendirilir.

(4) İmalatçılar ya da ithalatçılar, üründe yüksek dayanıklılık veya koku oluşumunun önlenmesi gibi dolaylı iddiaların bulunması halinde, iddia edilen özelliğin ürünün içeriğinde biyosidal aktif madde bulunmasına neden olan biyosidal işlemden kaynaklanmadığına dair yeterli bilgi, belge ve gerekçeler sunmadıkça, ürün işlenmiş eşya olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Dosya, Denetim ve Analizler

Teknik dosya

MADDE 9 – (1) İmalatçılar veya ithalatçılar, piyasaya arz edecekleri işlenmiş eşyalara ilişkin olarak;

a) İşlenmiş eşya içeriğinde bulunan biyosidal ürünün etiket örneği ile birlikte ruhsatnamesinin ve/veya izninin örneğini,

b) Biyosidal aktif madde veya biyosidal ürün tedarikçilerinden elde edilecek olan, kullanılan biyosidal aktif maddelerin ya da biyosidal ürünlerin güvenlik bilgi formlarını,

c) İşlenmiş eşyanın tüm güncellemeleri ile birlikte etiket örneklerini,

ç) Uygun olduğu durumlarda işlenmiş eşyanın güvenlik bilgi formunu,

d) İşlenmiş eşyada kullanılan bileşenler ve materyallerin bir listesini de içeren tasarım ve imalatın detaylı bir açıklamasını,

e) İmalat ve depolama yerlerinin adreslerini,

f) 11 inci maddede belirtilen analiz raporlarını,

içeren bir teknik dosya hazırlar.

(2) İmalatçılar veya ithalatçılar, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde veya Bakanlık tarafından görevlendirilen denetçilerin denetim esnasında talep etmeleri halinde, teknik dosya ve/veya diğer bilgi ve belgeleri Bakanlığa veya denetçiye sunarlar.

Denetim

MADDE 10 – (1) İşlenmiş eşyaların denetimi, 4703 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır.

(2) İşlenmiş eşyaların piyasa gözetimi ve denetiminde kullanılacak denetim formu Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanır.

(3) Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında veya şikâyet üzerine alınan numunelerin analizleri Bakanlık laboratuvarlarında veya ilgili analiz standardında akredite laboratuvarlarda, akredite laboratuvar bulunamaması halinde Bakanlıkça uygun görülecek laboratuvarlarda yaptırılır.

(4) İşlenmiş eşya reklamlarının bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça reklam verene yazılı bir uyarı gönderilir ve bu uyarının tebliğinden itibaren 15 gün (on beş) içinde konu ile ilgili açıklama yapması talep edilir. Yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi halinde, Bakanlıkça uygun bir süre tanınarak reklamın geri çekilmesi ve Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi ya da yayından kaldırılması talep edilir.

Analizler

MADDE 11 – (1) İmalatçılar ya da ithalatçılar, işlenmiş eşyaların biyosidal işlevlerinin doğrulanması ve geçerli olacağı sürenin belirlenmesi için uluslararası kabul görmüş uygun standartlarla akredite laboratuvarlardaanalizleri yaptırırlar.

(2) İmalatçılar ya da ithalatçılar, işlenmiş eşyaların biyosidal işlevlerinin doğrulanması ve geçerli olacağı sürenin belirlenmesi için uluslararası kabul görmüş uygun standartların olmadığı hallerde ulusal ya da sektörelstandartlarla akredite laboratuvarlarda analizleri yaptırırlar.

(3) İmalatçılar ya da ithalatçılar, işlenmiş eşyaların biyosidal işlevlerinin doğrulanması ve geçerli olacağı sürenin belirlenmesi için akredite laboratuvar bulunamaması halinde, kendilerinin sunacağı laboratuvar önerileri ile başvurmaları kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek laboratuvarlarda analizleri yaptırırlar.

(4) İşlenmiş eşyaların biyosidal işleve sahip olmaları halinde analiz sonuçlarında etkinliğin, standardın öngördüğü düzeyde olması gerekir.

(5) Etkinliğe ilişkin standardın, etkinliği derecelendirdiği durumlarda işlenmiş eşya için kullanılacak iddialar analiz sonucunda tespit edilen etkinlik derecesine uygun olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşlenmiş Eşyaların Islahı ve Bertarafı

İşlenmiş eşyaların ıslahı

MADDE 12 – (1) Biyosidal işlevi açısından yeterli etkinliğe sahip olduğu doğrulanamayan işlenmiş eşyaların imalatçıları veya ithalatçıları;

a) İşlenmiş eşyaların biyosidal özelliklerini sağlamak için gerekli görmedikleri takdirde, işlenmiş eşyaların işleme tabi tutulduğu veya kasten içerdiği biyosidal ürünleri işlenmiş eşyaların imalat sürecinden çıkartma veya çıkarttırma,

b) İşlenmiş eşyaların biyosidal özelliklerini sağlamak için gerekli gördükleri takdirde, işleme tabi tutulduğu veya kasten içerdiği biyosidal ürün ya da ürünlerin işlenmiş eşyanın içerisindeki oranlarını işlenmiş eşyaların sadece biyosidal özelliğini sağlayacak düzeye indirme veya indirtme

yollarından birini uygularlar.

İşlenmiş eşyaların bertarafı

MADDE 13 – (1) Kullanım ömrünü tamamlayan, kullanılamaz hale gelen, herhangi bir gerekçeyle imha edilmesi gereken işlenmiş eşyalar ile bunların üretim, taşınma, saklanma ve kullanım süreçlerinde oluşan atıklar, ilgili mevzuat hükümlerine göre bertaraf edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yükümlülükler, Yasaklar, İdari Yaptırımlar

Yükümlülükler

MADDE 14 – (1) İşlenmiş eşyaların imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcılarının, bu Tebliğin gereklerini yerine getirmeleri, ilgili diğer teknik düzenlemelerden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(2) İşlenmiş eşyaların ithalatı sırasında gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz.

Yasaklar

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak yapılan imalat, ithalat ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklamların veya herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtımların yapılması yasaktır.

(2) İşlenmiş eşyalar, içeriğinde kullanılan tüm maddeler bakımından 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olur.

İdari yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 4703 sayılı Kanun, 6502 sayılı Kanun, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yaptırım uygulanır. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.