Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi 25 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30371  Meslekî Yeterlilik Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap…

 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi

25 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30371 

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması, kalite güvencesinden sorumlu kurumların belirlenmesi, kalite güvence ölçütlerinin tanımlanması ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan çalışmalarla ilgili görev ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun23/A maddesi ile 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 23/4/2008 tarihli ve 2008/C111/01 sayılı Tavsiye Kararı ile kabul edilen ve ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde yer alan yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran referans çerçeveyi,

b) Belgelendirme: Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının belirlenmiş ölçütlere göre ölçüldüğü ve değerlendirildiğini resmen onaylayan diploma, sertifika, yeterlilik belgesi veya unvan gibi bir yeterlilik düzenlenmesi sürecini,

c) Belgelendirme kuruluşu: Bireyin öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve başarılı olunması halinde yeterliliğin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek üzere sorumlu kurumlar tarafından yetkilendirilen kuruluşları,

ç) Dış değerlendirme: Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğe ilişkin faaliyetlerinin bilgi, belge ve kanıtlar üzerinden yerinde ziyareti de içerecek biçimde incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını,

d) Eğitim kurumu: Genel, mesleki ve teknik eğitim alanında diploma düzenleyen ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim öğretim kurum ve kuruluşlarını,

e) Gözden geçirme: Dış değerlendirmeyi gerçekleştiren ihtisas birimlerinin veya kuruluşlarının dış değerlendirmeye yönelik faaliyetlerinin kalite değerlendirme ilkeleri ışığında etkinlik, tecrübe aktarımı ve güvenilirlik sağlamak amacıyla belirli periyotlarda incelenmesi ve değerlendirilmesini,

f) Kalite güvencesi: Yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşılamasını sağlayan planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite iyileştirme faaliyetlerini,

g) Kalite güvence belgesi: Kalite güvence sistemini açıklamak ve sistemin işletilmesinde esas alınacak zorunlu rehberleri tanımlamak amacıyla sorumlu kurumlar tarafından hazırlanan dokümanı,

ğ) Kurul: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulunu,

h) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

ı) Öğrenme kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri,

i) Ölçme ve değerlendirme: Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirilmesi sürecini,

j) Öz değerlendirme: Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının faaliyet ve süreçlerini kendi bünyeleri içerisinde objektif olarak incelemesi, değerlendirmesi ve raporlamasını,

k) Sorumlu kurum: Eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi, tanımlanması ve sunulmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri, işlemleri ve koordinasyonu yürüten, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve yeterliliklerden sorumlu olduğu ilgili mevzuatında belirtilen diğer kurum ve kuruluşları,

l) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

m) Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde elde edilen, diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi resmi belgeleri,

n) Yeterlilik formu: Yeterliliğe ilişkin amaç, öğrenme kazanımları, seviye, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, giriş ve başarma şartları, ilerleme yolları gibi temel bilgilerin tanımlandığı dokümanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Güvencesine İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 4 – (1) Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler, Kurum tarafından belirlenir ve gerektiğinde güncellenir. Kurum, kalite güvence ölçütlerini belirlerken ve güncellerken sorumlu kurumlarla işbirliği yapar.

(2) Belirlenen ölçütlere göre yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemi kurmak, işletmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almaktan;

a) Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri için Millî Eğitim Bakanlığı,

b) Yükseköğretim kurumlarının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri için Yükseköğretim Kurulu,

c) 5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler için Kurum,

ç) Diğer yeterlilikler için ilgili mevzuatında belirtilen kurum ve kuruluşlar,

sorumludur.

(3) Yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri sorumlu kurumların gözetimi ve denetimi altındaki eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülür. Eğitim kurumları, belgelendirme kuruluşlarından farklı olarak eğitim ve öğretim sunma görevi de yürütür.

(4) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları, faaliyetlerini sorumlu kurumlar tarafından kurulacak kalite güvence sistemlerine uygun olarak yürütür.

Sorumlu kurumların görevleri

MADDE 5 – (1) Sorumlu kurumların görevleri şunlardır:

a) Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemi kurmak, işletmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almak,

b) Kalite güvence sistemini tanımlayan ve zorunlu rehberleri içeren kalite güvence belgesini hazırlamak,

c) Yeterlilik formlarının hazırlanması, onaylanması ve gerektiğinde güncellemesini sağlamak,

ç) Dış değerlendirmeyi gerçekleştirecek birim, ekip veya kuruluşları belirlemek,

d) Dış değerlendirmeyi gerçekleştirecek birim, ekip veya kuruluşların faaliyetlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,

e) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının kalite güvence sistemlerinin işletilmesi için gerekli, uygun ve yeterli kaynaklara sahip olduğunu temin veya teyit etmek,

f) Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, faaliyet sonuçlarının erişilebilir olması ve paydaş katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının bu tedbirleri uygulamasını sağlamak,

g) Sorumluluğundaki yeterliliklere yönelik kalite güvence uygulamaları hakkında raporlar hazırlamak ve Kurulun bilgisine sunmak.

Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının görevleri

MADDE 6 – (1) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının görevleri şunlardır:

a) Faaliyetlerini, sorumlu kurum tarafından kurulacak kalite güvence sistemine uygun olarak yürütmek,

b) Yeterliliklere yönelik süreçlerde görevli tüm personelin iş ve işlemlerini, kalite güvence belgesi, rehberleri ve uygulama yöntemlerine uygun olarak yürütmesini sağlamak,

c) Öz değerlendirme faaliyetlerini, süreçlere hâkim personelle işbirliği içinde, objektif ve tarafsız bir yöntemle gerçekleştirmek,

ç) Dış değerlendirme faaliyetlerinin sorumlu kurum tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Kalite güvence sistemlerinin işletilmesi için gerekli kaynakları amacına uygun olarak kullanmak,

e) Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, faaliyet sonuçlarının erişilebilir olması ve paydaş katılımının sağlanması için sorumlu kurum tarafından alınan tedbirleri uygulamak,

f) Yeterliliklere yönelik kalite güvence uygulamaları hakkındaki raporların hazırlanmasında gerekli bilgi ve belgeleri sorumlu kuruma sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Güvence Sisteminin Bileşenleri

Kalite güvence ölçütleri

MADDE 7 – (1) Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilebilmesi için bu Yönetmelikte tanımlanan şekilde kalite güvencesi sağlanır.

(2) Kalite güvence sistemleri, sıralanan kalite güvence ölçütlerini karşılar:

a) Yeterlilik formu oluşturulur ve onaylanır.

b) Geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreci işletilir.

c) Belgelendirme süreçleri, şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülür.

ç) Yeterliliklere yönelik süreçler öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye tabi tutulur.

d) Dış değerlendirme yapan birim, ekip veya kuruluşlar düzenli gözden geçirmeye tabi tutulur.

e) Öz değerlendirme ve dış değerlendirme bulguları ışığında iyileştirme faaliyetleri yürütülür.

f) Yeterliliklere yönelik süreçlere paydaşların katılımı sağlanır.

g) Yeterliliklere yönelik süreçler, açık ve ölçülebilir amaçlar ile ölçüt ve rehberlere dayalı yürütülür.

ğ) Tüm süreçler için yeterli ve uygun kaynak tahsisi sağlanır.

h) Geri bildirim mekanizmaları geliştirilir ve uygulanır.

ı) Tüm süreçlerin çıktılarına yönelik elektronik erişilebilirlik sağlanır.

Kalite güvence belgesi ve rehberleri

MADDE 8 – (1) Sorumlu kurumlar, yeterlilik formlarının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerine ilişkin etkin şekilde yürütülen, sürekli gözden geçirilen ve düzenli güncellenen bir kalite güvence sistemi kurar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları aracılığıyla işletir.

(2) Sorumlu kurumlar, oluşturdukları kalite güvence sistemini tanımlayan kalite güvence belgesini hazırlar ve Kurulun görüşüne sunar. Bu belge, kalite güvence sisteminin oluşumunu, idari birimlerin, kurumsal liderlerin, çalışanların ve öğrenenlerin kalite güvencesiyle ilgili sorumluluk almasını, dürüstlük ve özgürlüğü, ayrımcılığa karşı gelmeyi ve dış paydaşların kalite güvencesine dâhil olmasını destekler.

(3) Kalite güvence belgesi, esas alınan uluslararası standart ve yönergelere ilişkin bilgileri, kurumsal kalite güvence ilke ve hedeflerini ve faaliyetlere ilişkin rehberleri içerir. Belge, rehberler aracılığıyla uygulamaya konulur ve belgenin uygulanması, izlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin kararlar sorumlu kurum tarafından alınır.

(4) Kalite güvence sistemlerinin asgari aşağıdaki rehberleri içermesi zorunludur:

a) Yeterlilik formu oluşturma ve onaylama rehberi,

b) Ölçme ve değerlendirme rehberi,

c) Belgelendirme rehberi,

ç) Öz ve dış değerlendirme rehberi,

d) Bilgi yönetim sistemleri ve geri bildirim mekanizmaları rehberi.

(5) Sorumlu kurumlar, dördüncü fıkrada belirtilenler dışında rehber ekleyebilir.

Yeterlilik formu

MADDE 9 – (1) Yeterlilik formları, sorumlu kurum veya yetkilendirdiği birim tarafından EK-1’de sunulan form kullanılarak hazırlanır ve resmi bir kurumsal onay sürecine tabi tutulur. Yeterlilik formları, kurumsal stratejiyle uyumlu yeterlilik amaçlarının tamamını karşılayacak ve hedeflenen öğrenme kazanımlarını açıkça içerecek şekilde hazırlanır.

(2) Yeterlilik formları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların dâhil edildiği bir yaklaşımla onaylanır. Onaylama sırasında, yeterliliğe yönelik ihtiyaç, amaca uygunluk, öğrenme kazanımları ve ölçme değerlendirme yönteminin uygunluğu dikkate alınır.

(3) Bireyler için destekleyici ve etkin bir öğrenme ortamı yaratmak amacıyla yeterlilik formları düzenli olarak izlenir, gözden geçirilir ve güncellenir. Güncelleme ihtiyacı değerlendirilirken, yeterlilik formlarının akademik ve mesleki araştırmalar ışığında güncel olup olmadığı, toplumun ve iş piyasasının değişen ihtiyaçları, ölçme ve değerlendirmenin etkililiği, bireylerin beklenti, ihtiyaç ve memnuniyetleri, öğrenme ortamı ve destek hizmetleri ile bunların yeterliliğin amacına uygunluğu dikkate alınır.

(4) Yeterlilik formları, onaylama sürecine katılan paydaşların listeleri ve onaylama karar tutanakları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bireylerin bir yeterliliğe hak kazanmasına yönelik karar, yeterliliğe ilişkin gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda verilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, yeterlilik formlarında belirtilen öğrenme kazanımları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve ilgili rehber esas alınarak gerçekleştirilir.

(2) Ölçme ve değerlendirme, öğrenme kazanımlarına uygun yöntemlerle gerçekleştirilir. Yeterlilik formlarındaki tüm öğrenme kazanımları eksiksiz olarak ölçülür ve değerlendirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen program veya süreçlere uygun olarak tüm bireyler için tutarlı, şeffaf, eşit ve adil bir şekilde gerçekleştirilir. Program veya süreçlerde yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir.

(3) Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından ölçme ve değerlendirme rehberine uygun gerçekleştirilir.

(4) Değerlendiriciler, mevcut ölçme ve değerlendirme yöntemlerine hâkim olmaları ve alana özgü becerilerinin geliştirilmesi için desteklenir. Ölçme, adayların istenilen öğrenme kazanımlarını ne ölçüde edindiklerini sergilemelerine müsaade edecek şekilde yürütülür ve gerektiğinde, adaylara öğrenme süreçlerine ilişkin tavsiyelerde bulunulur.

(5) Faaliyetlere yönelik kanıtlar, ölçme ve değerlendirme rehberinde belirtilen süre ve koşullarda eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından saklanır.

(6) Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin program ve süreçler, katılımcı listeleri, ölçme kanıtları ve değerlendirme formları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Belgelendirme

MADDE 11 – (1) Ölçme ve değerlendirme süreci sonunda başarılı olan bireylere diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi resmi bir belge düzenlenmesine ilişkin kararlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından alınır.

(2) Resmi belgenin tasarımı, içeriği ve güvenlik unsurları, sorumlu kurum tarafından belgelendirme rehberinde belirlenir. Resmi belge; yeterliliğin adı, sorumlu kurum, öğrenme kazanımları, öğrenme ortamı ve seviyeyi asgari düzeyde içerir.

(3) Resmi belgelerin geçerliliği, gözetim ve yenilenme şartları, iptali ile belgelendirme kararlarına ilişkin itiraz ve şikâyetlere yönelik işlemler, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirme rehberine uygun yürütülür.

(4) Belgelendirme kararları, belge düzenlenen kişi listeleri, iptal edilen ve yenilenen belgeler, itiraz ve şikâyetlere verilen yanıtlar birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Öz değerlendirme

MADDE 12 – (1) Yeterliliğe ilişkin tüm faaliyetlere yönelik olarak eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından öz değerlendirme gerçekleştirilir.

(2) Öz değerlendirme, sorumlu kurumlar tarafından yayımlanan öz değerlendirme rehberinde açıkça belirtilen, tutarlı olarak uygulanan ve kanıtlara dayalı ölçütlere uygun yürütülür.

(3) Öz değerlendirme, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının bünyesindeki idari birimler veya personel tarafından süreçlere hâkim personelle işbirliği içinde, objektif ve tarafsız bir yöntemle gerçekleştirilir.

(4) Öz değerlendirme sonucunda elde edilen bulgular ışığında öz değerlendirme raporu hazırlanır ve sorumlu kurumla paylaşılır. Rapor formatı, sorumlu kurumlar tarafından belirlenir ve öz değerlendirme rehberinde yayımlanır.

(5) Öz değerlendirme, en az yılda bir kez gerçekleştirilir ve yıllık olarak tekrarlanır.

(6) Değerlendirme ve bulgular ışığında gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri ile öz değerlendirmeyi gerçekleştiren ekip üyelerine yönelik kayıtlar ve öz değerlendirme raporları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Dış değerlendirme

MADDE 13 – (1) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğe ilişkin tüm faaliyetlerine yönelik dış değerlendirme gerçekleştirilir. Öz değerlendirme raporları, dış değerlendirmeye temel teşkil eder.

(2) Dış değerlendirme, sorumlu kurumlar tarafından yayımlanan dış değerlendirme rehberinde açıkça belirtilen, tutarlı olarak uygulanan ve kanıtlara dayalı ölçütlere uygun yürütülür.

(3) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının dış değerlendirmeye tabi olan tüm süreçlerinde şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerine uygunluk aranır.

(4) Dış değerlendirme, sorumlu kurumların dış değerlendirme rehberinde belirlediği şartları taşıyan ihtisas birimleri veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu ihtisas birimlerinde alan uzmanları, akademisyenler, meslek erbapları, dış değerlendiriciler ve sorumlu kurumun tercihine göre, öğrenenler görevlendirilebilir. Bu birim ve kuruluşlar, internet sitelerinde yayımlanan bir kalite güvence politikası uygular. Bu politika;

a) Faaliyetlerde görev alan tüm personelin yetkin olduğunu, profesyonel ve etik davrandığını temin eder.

b) Sürekli gelişime yönlendiren iç ve dış geri bildirim mekanizmaları içerir.

c) Her türlü hoşgörüsüzlüğe ve ayrımcılığa karşı önlem alır.

ç) Faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki ilgili kurumlarla uygun iletişimin ana hatlarını belirler.

d) Dış değerlendirmeye tabi tutulan kurumların statüsünü ve tanınırlığını belirlemeye olanak sağlar.

(5) Dış değerlendirme sırasında yazılı dokümantasyon, yerinde ziyaretlerde paydaşlarla yapılan görüşmelerle desteklenir. Dış değerlendirme faaliyetlerinin tutarlılığını ve değerini temin etmek için değerlendirme ekibi dikkatle seçilir ve görevlerini yaparken gerekli becerilere sahip ve yetkin olmaları için uygun eğitim ve bilgilendirmelerle desteklenir. Çıkar çatışması ve çakışmasını önleyen bir yöntem uygulanarak dış değerlendirme ekibinin bağımsızlığı temin edilir.

(6) Dış değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular ışığında, dış değerlendirme raporu hazırlanır. Raporun niteliği, kalite güvence sistemine bağlı olarak, tavsiye, hüküm veya resmi karar şeklinde değişkenlik gösterir. Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının izleme faaliyetlerine dayanak sunan ve kuruluşların faaliyetleri hakkında kamuoyuna bilgi veren rapor, yapı ve anlatım açısından açık ve net hazırlanır. Rapor, değerlendirme ekibi ve özgün yöntemin tanıtımı, kanıt, analiz ve bulgular, iyi uygulama örnekleri, tavsiyeler ve sonuçları asgari düzeyde içerir. Rapor formatı, sorumlu kurumlar tarafından belirlenir ve dış değerlendirme rehberinde yayımlanır.

(7) Dış değerlendirme raporunun tamamı anlaşılır ve dış paydaşlarla ilgililerin erişebileceği şekilde yayımlanır. Rapora dayalı olarak resmi bir karar alınması halinde, bu karar da raporla birlikte yayımlanır.

(8) Dış değerlendirme faaliyetleri, beş yılda en az bir kez gerçekleştirilir. Bu süre, gerek görülmesi halinde, sorumlu kurumlar tarafından kısaltılır.

(9) Değerlendirme ve bulgular ışığında gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri ile dış değerlendirmeyi gerçekleştiren ekip üyelerine yönelik kayıtlar ve dış değerlendirme raporları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Düzenli gözden geçirme

MADDE 14 – (1) Dış değerlendirmeyi gerçekleştiren ihtisas birimlerinin veya kuruluşların dış değerlendirmeye yönelik faaliyetleri, sorumlu kurumların dış değerlendirme rehberinde belirlediği tarafsız kuruluş veya birimler tarafından düzenli gözden geçirmeye tabi tutulur. Gözden geçirmeye yönelik ölçütler, sorumlu kurum tarafından dış değerlendirme rehberinde belirlenir.

(2) Gözden geçirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular ışığında gözden geçirme raporu hazırlanır ve dış değerlendirme birim veya kuruluşları, sorumlu kurumlar ve talep edilmesi halinde, Kurulla paylaşılır.

(3) Değerlendirme ve bulgular ışığında gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri ile gözden geçirmeyi gerçekleştiren ekip üyelerine yönelik kayıtlar ve düzenli gözden geçirme raporları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Yeterli ve uygun kaynak tahsisi

MADDE 15 – (1) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının kalite güvence sistemlerini etkin, etkili ve sürekli işletmek, geliştirmek ve kamuoyunu faaliyetleri hakkında bilgilendirmek için ihtiyaç duyduğu yeterli ve uygun beşeri ve finansal kaynaklara sahip olduğu sorumlu kurumlar tarafından temin veya teyit edilir.

(2) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları kalite güvence sistemlerinin işletilmesi için gerekli kaynakları amacına uygun kullanır.

(3) Kaynak tahsisine ve kullanımına ilişkin kanıtlar ve geleceğe dönük bütçe planlamaları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Paydaş katılımı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte kalite güvencesine ilişkin yürütülmesi öngörülen tüm süreçlere ilgili paydaşların katılımı sağlanır. Katılımı sağlanacak paydaşlar, sürecin ilgisine göre sorumlu kurumlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenir.

(2) Paydaş etkinliklerine ait katılımcı listeleri, faaliyetlere ilişkin paydaşlar tarafından hazırlanan görüş ve değerlendirme formları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Geri bildirim mekanizmaları

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte, kalite güvencesine ilişkin yürütülmesi öngörülen tüm süreçlerle ilgili olarak paydaşların ve nihai faydalanıcıların görüşleri alınır ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla, sürecin ilgisine göre, sorumlu kurumlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından geri bildirim mekanizmaları oluşturulur ve işletilir. Geri bildirim mekanizmaları, kalite güvence süreçlerinin bir parçası olarak ilgili rehberde açıkça tanımlanır ve ilgililere bildirilir.

(2) Uygulanan geri bildirim yöntemleri ve geri bildirimlere ait kanıtlar birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Faaliyet sonuçlarına erişilebilirlik

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte, kalite güvencesine ilişkin yürütülmesi öngörülen tüm süreçlerle ilgili faaliyet sonuçlarına erişilmesini sağlayan elektronik bilgi sistemleri, sürecin ilgisine göre, sorumlu kurumlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından oluşturulur. Kurum ve kuruluşlar, faaliyetleri hakkındaki açık, doğru, tarafsız, güncel ve kolayca erişilebilir bilgileri, bu bilgi sistemleri aracılığıyla yayımlar.

(2) Erişime açık olan elektronik bilgi sistemleri ve bu sistemler üzerinden yeterliliklere yönelik süreçler hakkında bilgi ve raporlara erişim sağlanması birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeterliliklere ilişkin kalite güvence sistemlerinin kurulması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 8 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen kalite güvence belgesi ve rehberler, sorumlu kurumlar tarafından hazırlanır ve Kurulun görüşüne sunulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, sorumlu kurumlar kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemleri kurar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları aracılığıyla işletmeye başlar.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız