Milli Emlak Genel Tebliği 383 02 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30348  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî G…

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 383)

 

Milli Emlak Genel Tebliği 383

02 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30348 

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/6/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)nin “III- TAAHHÜTNAME VE TEMİNAT ALINMASI” başlıklı bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

III. TEMİNAT

(1) Kurum tarafından çıkarılan ve 2/2/2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 17 ncimaddesine istinaden alınacak teminata esas olmak üzere, bu maddede belirtilen tahmini kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma teknik ve idari hazırlık giderleri, tahmini dava masrafları, avukatlık asgari ücretleri ve tescil masrafları İdarece belirlenerek Kuruma bildirilir. Kurum tarafından da teminatın alındığına ilişkin yazının İdareye iletilmesinden sonra İdarece kamulaştırma işlemlerine başlanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-1 TAAHHÜTNAME” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.