Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik 28 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30346  Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010…

 

 

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik

28 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30346 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Vakıflar; senet değişikliğini gerektirmeyen aynı yerleşim yeri içerisinde yapacakları adres değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren Ek-23’teki formu doldurarak 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2)Vakıflar; yönetim organına seçilenlerin isimleri ile tebligata esas adreslerini, seçim tarihinden itibaren Ek-24’teki formu doldurarak 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı “Yeni vakıflarda şube, temsilcilik açma veya kapatma” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeni vakıflar, vakıf senedinde hüküm bulunmak kaydıyla amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube, temsilcilik açabilir veya kapatabilirler. Vakıf yöneticileri, şube, temsilciliği açma veya kapatma tarihinden itibaren bir ay içinde Ek-1’deki formu doldurarak ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf yöneticileri, bir önceki yıla ait Ek-2’deki beyannameyi eksiksiz doldurarak, her takvim yılının ilk altı ayı içinde elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İktisadi işletme ve şirket kurulması veya kapatılması

MADDE 37 – (1) İktisadi işletme ve şirket kuran veya kapatan, kurulmuş herhangi bir şirkete ortak olan veya ortaklığı sona eren vakıflar Ek-6’daki formu doldurarak bir ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2) Vakıflar, hissedarı olduğu şirketlerdeki hisse oranı değişikliklerini sadece yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Beyanname ve bildirim verme yükümlülüğü

MADDE 38 – (1) Vakıflar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-23, Ek-24 ve Ek-25’i elektronik ortamda göndermek, ayrıca ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2) Vakıflarca, teslimi zorunlu olan beyanname ve bildirimlerin zamanında verilmemesi halinde Kanunun 11 inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Temin edilen belgelerin kaybolması veya çalınması halinde bu durum bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede ilgili bölge müdürlüğüne ve adli makamlara bildirilir.” cümlesi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Vakıflarla ilgili bilgi ve belgeler, mahkemelere, savcılıklara, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerine verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Vakıf yöneticisi; galleye müstahak vakıf evladında meydana gelen değişiklikleri Ek-25’teki formu doldurarak ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Seçimin yapılacağı adres, tarihi ve saati ile temsilci seçimine ilişkin hususlar seçimden en az iki ay önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.”

 MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bölge müdürlükleri tarafından gönderilecek verilere dayanılarak oluşturulan temsilci listesi ile Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi, seçim tarihinden en az yedi gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.”

“(3) İtiraz edilmeyen veya itiraz sonucu verilen karara göre düzenlenen listeler isme göre alfabetik sıralama yapılarak oluşturulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-23, Ek-24, Ek-25 eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
27/9/2008 27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 14/8/2010 27672
2- 11/8/2011 28022
3- 30/11/2011 28128
4- 19/1/2013 28533
5- 10/11/2013 28817
6- 18/9/2014 29123
7- 30/6/2016 29758

Eki İçin Tıklayınız