Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 …

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama

22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30340 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “düzenlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda onaylanan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“rr) Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,”

“ss) Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, mera alanları, orman alanları, sulak alanlar, sit alanları, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, özel çevre koruma bölgeleri ve enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlar ile mevzuatı gereğince kullanımları kısıtlanan ve Bölge olarak seçilmesi veya bu amaçla kullanılması mümkün olmayan benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Ancak, hakkında kısıtlılık hali bulunan alanlardan ilgili mevzuatı doğrultusunda belli koşulların gerçekleşmesi suretiyle Bölge olarak seçilmesine imkân tanınanlar ve koruma alanı ile birlikte tescillenen tabiat varlıkları (mağaralar, anıt ağaç ve ağaç toplulukları) ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen Bölge alanı ile ilgili olarak, mevzuatı gereğince kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatı doğrultusunda belli şartların gerçekleşmesi suretiyle Bölge alanı olarak seçilmesine imkân tanındığı hususu, ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelendirilir.

(5) Varsa, Bölge alanını kapsayan; 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekli hâlihazır haritaları, hava mania planları ile doğal tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafından verilen onaylı gözlemsel jeolojik etüt raporu veya ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu da eklenir, bu belgelerin bulunmaması hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.

(6) Bölge alanı sınırları ve köşe noktalarının işli olduğu ve koordinat değerleri, yüzölçüm miktarı, ölçeği, kuzey işareti ve Bölge adı ile il, ilçe ve belde/mah./köy bilgilerinin belirtildiği A4 normunda uygun ölçekli harita, Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını kesinleştirmek üzere Değerlendirme Kurulu Kararı ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulur.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birlikte yazılı ve/veya” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün” ibaresinden sonra gelen “1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Başvuru dilekçesi,”

“1) Başvuru dilekçesi,”

“1) Başvuru dilekçesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben gerekli bilgiler elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek,” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında” ibaresinden sonra gelmek üzere “proje kabul belgesi düzenlenmesi,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (k) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Girişimcinin talep etmesi durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kriterler gözetilerek proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

a) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.

b) Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.

c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

ç) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.”

“7) Girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş proje kabul belgesi düzenlenmesi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkralarında yer alan “yazılı olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasında yer alan “tarafından yatırım izni için” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükten temin edilecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hakediş raporlarında, 4734 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri kıyasen uygulanır ve bu doğrultuda Bölge yönetici şirketinin belirlediği fenni mesulce elektronik ortamda hazırlanan hakediş raporu yönetici şirket ya da Bölge yönetici şirketi ortağı üniversitenin yapı işleri dairesi başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra müteahhit firmayla aralarında düzenlenmiş sözleşme ve kesilmiş ise faturası ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir.”

“İnceleme raporu ve ekleri, incelemeyi yapan teknik personel tarafından elektronik ortamda imzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “projelerinin birer sureti” ibaresi “projeleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı “Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Temel Bilimler Desteği, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 35 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir.

Temel bilimler desteği

MADDE 35/A – (1) Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.

(3) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.

(4) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.

(5) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.

(6) Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portalüzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

(7) Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

(8) Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.

(9) Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teknoloji geliştirme bölgesinin ihtisas TGB’ye ya da Bölge alanının İhtisas TGB Bölge alanına dönüşmesi için Bölge alanı içerisinde faaliyette bulunan girişimcilerin en az yüzde yetmiş beşinin aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerden olması şartı aranır. Bu oranın, faaliyete geçmiş ihtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge alanında, son iki takvim yılının ortalamasının yüzde yetmiş beşin altına düşmesi halinde takip eden yılın ilk ayı içerisinde Bölge yönetici şirketi uyarılır ve o yılın sonuna kadar ek süre verilir. Bu sürenin sonunda, son iki takvim yılı ortalamasının yüzde yetmiş beşin altında kalması halinde İhtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge Alanı olma özelliğini yitirip TGB olarak devam edebilir. Bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde, İhtisas TGB’nin yönetici şirketi, Bölge alanının İhtisas TGB’den TGB Bölge alanına dönüşmesi ile ilgili başvurusunu, Bölge yönetici şirket yönetim kurulu kararı, gerekçesi ve Bölgeye ilişkin 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, TGB Bölge alanına dönüşümüne yönelik Değerlendirme Kurulu kararı ve eki Bakanlar Kuruluna sunulması için Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilir. Bu konuda Maliye Bakanlığı Bakanlık tarafından bilgilendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 1/3/2016 tarihinden önce Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve faaliyete geçmemiş olan Bölge alanları için 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler 1/3/2016 tarihinden itibaren başlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan 2 nci maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı ekin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Genel Müdürlüğe Gönderilecek İhale Dokümanları ve Yaklaşık Maliyet Tablosu:”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
10/8/2016 29797