MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 286…

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30340 

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İkinci” ibaresi “Birinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “45” ibaresi “60” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine “o ilçede” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya il sınav sorumlusunun uygun gördüğü başka ilçede” ibaresi ve aynı bendin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak arızalanan aracın yerine yeni aracın kullanılabilmesi için o gün ve saatte üzerinde tanımlı eğitim veya sınav olmaması şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının başına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl millî eğitim müdürlüğünce, il millî eğitim müdür yardımcısı/maarif müfettişi/il millî eğitim şube müdürü/maarif müfettiş yardımcıları arasından en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olanlar, sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilir.”

“(11) İl millî eğitim müdürlüğünce, sınavları mevzuat hükümlerine uygun yapılmayan ilçeler ile güzergâhı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmayan ilçelerin sınavlarının, güzergâhı uygun olan en yakın ilçede yapılması sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 28/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

İl sınav sorumlusu

MADDE 28/B – (1) İl millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapar veya il millî eğitim müdür yardımcılarından birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirir. İl sınav sorumlusu;

a) Sınavların bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlar. Sınav yürütme komisyonu başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi doğrultusunda sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

b) Sınav yürütme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına rehberlik eder, sınavları ve sınavda görevlendirilenleri denetler.

c) Sınav yürütme komisyonu başkanı ve üyelerinin görevlerine gelmediğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit etmesi durumunda; o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav yürütme komisyonu başkan ve üyelerini, diğer il millî eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir. Ayrıca bu kişiler ile sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediğini veya güzergâhta görevlendirildiği yerde bulunmadığını tespit etmesi durumunda, haklarında 28/A maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “römork takılı olarak tek hamlede” ibaresi “römork takılı olarak en fazla iki hamlede” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ı) bendine “sola” ibaresinden sonra gelmek üzere “tek hamlede” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş; yedinci fıkrasının (a) bendine “personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il sınav sorumlusu” ibaresi eklenmiş; (c) bendinde yer alan “7 kişiyi geçmemek kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; onuncu fıkrasında yer alan “bir merkez ilçe veya diğer ilçede” ibaresi “ilde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “personele” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı gün için” ibaresi eklenmiştir.

“Sınavlarda görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin görev ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile; Bakanlıkça veya mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun görüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye işletmesi hesabından karşılanır.”

“İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletmesinde biriken tutar, üç ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başka personel” ibaresi “denetim yeterliliği olan personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 46/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ayrı ayrı olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 Ön Yüzü ve EK-12’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’unun başlığı aşağıdaki şekilde, üçüncü maddesinde yer alan “kursiyer için” ibaresi “kursiyere kadar” olarak ve dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SINAV YAPILAN İLÇEDE SINAVA GİRECEK KURSİYER SAYISINA GÖRE SINAVLARDA GÖREV ALACAKLAR”

“4- Her sınav günü için;100 kursiyere kadar olan sınavlarda özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şef, memur ve şoför ile güzergâhın başlangıcında millî eğitim müdürlüğü veya resmî eğitim kurumu binası bulunması durumunda bir bina sorumlusu ve bir hizmetli olmak üzere en fazla 5; 500 kursiyere kadar olan sınavlarda bir şoför ile il millî eğitim müdürlüklerinde özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürütmekle görevli bir şef veya memur olmak üzere en fazla 7 kişi; kursiyer sayısının 500’ü geçmesi halinde aynı unvanlardan 2 kişi daha görevlendirilir. Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde, şoförlerden biri Bakanlık temsilcisi için görevlendirilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 20/6/2013 28683
2- 4/3/2014 28931
3- 18/6/2014 29034
4- 27/8/2014 29101
5- 28/5/2015 29369
6- 5/12/2015 29553
7- 7/3/2017 30000
8- 22/4/2017 30046
9- 19/10/2017 30215

Ekleri İçin Tıklayınız