2018 Türk Patent Kurumu Ücret Tarifesi Ek 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 30/12/2017 tarihl…

 

 

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2)

2018 Türk Patent Kurumu Ücret Tarifesi Ek

13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30331 

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2018/1)’in 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türk Patent ve Marka Kurumunun, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi (ISA/IPEA) olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin olarak Kuruma ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret Tablosunda belirlenen ücretlerdir. Bu kapsamda Kurum tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödenecek ücretlere KDV dâhildir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “işlemleri ve sınai mülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt” ibaresi ile aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “DİĞER İŞLEMLER” başlıklı 6 sayılı cetvelin 5.05.01 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.