Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları 10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30328  Karar Sayısı : 2017/11181 Ekli “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları…

 

 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik BKK 2017/11181

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30328 

Karar Sayısı : 2017/11181

Ekli “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/10/2017 tarihli ve 111748 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1– 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bildirim, yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile ürünler de dâhil olmak üzere ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ve kuruluşun yetkinliğine dair tüm detayları içerir,”

“(4) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşu, Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası tahsis edilerek Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsü kazanır.”

“(6) Yetkili kuruluşlar onaylanmış kuruluşlara ilişkin bilgileri resmi internet sitesi üzerinden duyurur. Bu duyuruda asgari olarak aşağıda yer alan hususlar bulunur.

a) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak atanması.

b) Onaylanmış kuruluşların faaliyetleri kapsamında meydana gelen değişiklikler.

ç) 11 inci maddenin İkinci fıkrasında öngörülen kararlara ilişkin bilgiler,

ç) Onaylanmış kuruluşların iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“(2) Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statülerinin kaldırılmasına ilişkin kararlar yetkili kuruluşlar tarafından Bakanlık aracılığıyla Komisyona bildirilir ve Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 4– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.