BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 30/01/2018 Sayı : 58759530-010.06.02- 900 Konu…

 

 

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler)

BÜMKO Genelgesi 5 (Taşeron İşçiler)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Tarih: 30/01/2018

Sayı : 58759530-010.06.02- 900

Konu : 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesi

GENELGE

SIRA NO: 5

Bilindiği üzere, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulanması hususunda Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın (Bundan sonra “Usul ve Esaslar” şeklinde belirtilecektir.) “Tereddütleri giderecek idarelerin belirlenmesi” başlıklı 51 inci maddesi uyarınca Bakanlığımız görev alanına giren hususlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Başvuru birimi

Usul ve Esasların “Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.” denilmektedir.

“Hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birim” ibaresinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesini imzalayan birimin anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle, 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurulmuş olması kaydıyla, hizmet alım sözleşmesini imzalayan birim dışında başka bir birime veya idareye başvurularını yapmış olanların herhangi bir hak kaybına uğramamalarını teminen, bu başvuruların sözleşmeyi imzalayan birime derhal gönderilmesi gerekmektedir.

2) İşçi kadrolarına geçirilme

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “… her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu fıkrada belirtildiği üzere sürekli işçi kadrolarına geçirilecek kişilerin istihdam edilmesinde ve bunlara ilişkin kadroların ihdasında yükleniciye hakediş ödemelerini gerçekleştiren teşkilat ve bütçe esas alınacaktır. Örneğin, sürekli işçi kadrolarına geçirilme, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki hakediş ödemeleri idare bütçesinden yapılmış ise idarenin, döner sermayeden yapılmış ise döner sermayenin kadrolarına yapılacak ve bu kişilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları geçtikleri yerden ödenecektir.

Hakedişlerin ödendiği bütçe ve teşkilat dışında başka bir birim veya idarede fiilen çalışılmış olması durumunda da işçi kadrolarına geçirilme işlemi hakedişlerin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yerine yapılacaktır.

3) Bütçe türü itibarıyla kapsam

Usul ve Esasların “Kurum ve bütçeler itibarıyla kapsamın belirlenmesi” başlıklı 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için;

– 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması,

-Yukarıda sayılan idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine ilişkin ödemelerinin; merkezi yönetim bütçesinden, sosyal güvenlik kurumu bütçesinden, fon ve kefalet sandığı bütçesinden, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçesinden, döner sermaye bütçesinden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan diğer idareler için kendi bütçelerinden karşılanmış olması,

gerekmektedir.

Bu çerçevede, bütçeler itibarıyla sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesine ilişkin kapsamın belirlenmesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenicilere yapılan hakediş ödemelerinin yukarıda belirtilen kurumlarca ilgili mevzuatına uygun olarak söz konusu bütçelere gider kaydedilerek yapılmış olması gerekmektedir.

4) Ödeneklerin aktarılması

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler nedeniyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri içerisinde yapılması gereken ödenek aktarma işlemlerinde; aktarma yapılacak tertibin başlangıç ödeneğinin %20’sini geçmeyen ödenek aktarma işlemleri ilgili idarelerce, ihtiyaç olması halinde %20’yi aşan ödenek aktarma işlemleri ise Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, işçilere yapılan personel gideri mahiyetindeki ödemelerin bütçeleştirildiği (01.3) ve (02.3) ekonomik kodlu tertiplere ilişkin yapılacak ödenek aktarmaları toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek ihtiyaçları ile söz konusu ekonomik kodlu tertiplerin kendi aralarında yapılacak bütçe işlemleriyle sınırlandırılmıştır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler nedeniyle 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında bütçelenen ödeneklerin (01.3) ve (02.3) ekonomik kodlu tertiplere aktarılmasında ve ihtiyaç olması halinde yapılacak ödenek eklemelerinde anılan Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamalar uygulanmayacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümler kapsamında sözleşmeleri feshedilen veya iş eksilişi yapılan yüklenicilere ödenecek tazminatlar merkezi yönetim kapsamına dahil idarelerce “03.4.9.06 – 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri” ekonomik koduna gider kaydedilecektir.

5) Taşıtların satın alınması ve kiralanması

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinde, feshedilmiş sayılan veya iş eksilişi yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında idarelere ait işyerlerinde hizmetlerin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim malzemelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu idarece belirlenenlerin satın alınmasına veya kiralanmasına en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından karar verileceği belirtilmiş ve buna ilişkin açıklamalar Usul ve Esaslarda detaylı olarak yapılmıştır. Bu çerçevede geçici 23 üncü madde kapsamında yer alan “taşıtlar” hakkındaki uygulama aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

– 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri bu kapsamda hiçbir suretle taşıt satın alma yoluna gitmeyeceklerdir.

– İhtiyaç duyulması halinde, sözleşme süresinin aşılmaması ve 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”de belirtilen hususlara uyulması kaydıyla şoförsüz olarak Bakanlığımızdan ayrıca izin alınmasına gerek kalmaksızın komisyon kararı üzerine hizmet alımı yoluna gidilebilecektir.

– 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde belirtilenlerin dışında kalan idareler ise satın alma veya kiralama suretiyle taşıt temin edebileceklerdir.

6) 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde yapılan açıklamalar geçici işçi pozisyonlarına geçirilecek kişilerin işlemlerinde de dikkate alınacaktır.

Bilgilerini arz/ rica ederim.

Naci AĞBAL

Maliye Bakanı