Sayı:
B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/GVK:1-2/-18
Tarih:
09/12/2010

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/GVK:1-2/-18

09/12/2010

Konu

:

Gayrimenkul Sermaye İradı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün gayrimenkul sermaye iradı yönünden kayıtlı mükellefi olduğunuz, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiğiniz kira gelirlerinize ilişkin olarak beyanname verme süresi içinde götürü gider yöntemini seçerek beyannamenizi verdiğiniz ve söz konusu yıllara ilişkin gerçek gider yöntemini seçerek düzeltme beyannamesi verip veremeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşüne ihtiyaç duyduğunuz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesine göre, gayrimenkul olarak nitelendirilen mal ve hakların sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmektedir.

Aynı Kanunun “Giderler” başlıklı 74 üncü maddesinde; “Safi iradın bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

……

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, götürü gider veya gerçek gider usulünün seçimi mükelleflerin tercihine bırakılmış olup, götürü gider uygulamasında önceden bildirim yapma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, beyannamede götürü gider usulünün tercih edildiğinin belirtilmesi yeterli olup, götürü gider usulünden iki yıl süreyle dönülmesi mümkün değildir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2008 takvim yılına ilişkin gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde götürü gider usulünü seçtiğiniz için, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak düzeltme beyannamesi vermek suretiyle, bu yıllar için gerçek gider usulünden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan 2010 takvim yılına ilişkin vereceğiniz gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde gerçek gider usulünden faydalanabileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.