T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı : 96620903-140.01.03-121126 09.11.2017
Konu : Birleşmeden dolayı devreden şirketlere ait şubelerin ünvan değişikliğinde harç alınıp alınmayacağı.  

İlgi : 24/01/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 19/12/2014 tarihinde genel kurul yaparak diğer grup firmalarınız olan …  Elektronik Müh. Tic. Ltd. Şti., …  İletişim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., …  Turizm ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketleri tüm aktif  ve pasifiyle kolay birleşme yoluyla devir aldığı, bununla ilgili tescilin 31/12/2014 tarihinde yapıldığı ve 07/01/2015 tarihli …  sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı, …  Elektronik Müh. Tic. Ltd. Şti. ve …  İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. altında bulunan şubelerinizin bir kısmı hakkında, merkezin bağlı bulunduğu …  Ticaret Sicil Müdürlüğünün bilgilendirme yazısına istinaden değişikliğin yapıldığı, ancak diğer şubeler için bilgilendirme yazısı gönderilmesine rağmen harç yatırılarak işlemin yapılabileceğinin bildirildiği belirtilerek, devir olunan şirkete bağlı şubeler için yapılacak ünvan değişikliği işlemlerinin harca tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde, yargı işlemlerinden bu Kanuna bağlı (I) sayılı tarifede yazılı olanların yargı harçlarına tabi olduğu, Kanuna bağlı (I) sayılı tarifenin “C) Ticaret sicili harçları” başlıklı bölümünde de hangi işlemlerin ticaret sicil harcına tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” hükmü bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan 19/12/2014 tarihli genel kurul kararı ile 18/12/2014 tarih ve …  sayılı “Sermayenin Ödenip Ödenmediği, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının, Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Tehlikeye Düşmediğinin ve Özvarlık ve Sicile Tescili Zorunlu Olan Varlıkların Tesbitine İlişkin SMMM Raporu”nun tetkikinden, şirketinizin …  Elektronik Müh. Tic. Ltd. Şti., …  İletişim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., …  Turizm ve Tic. Ltd. Şti. ile birleştiği anlaşılmaktadır.

 Buna göre şirketinizin diğer şirketlerle birleşmesi ile ilgili olarak devreden şirketlere ait şubeler için Ticaret Sicil Müdürlüğünde yapılacak olan unvan değişikliği işlemlerinden, 492 sayılı Harçlar Kanunun 123 üncü maddesine istinaden harç aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.