Tarımsal Faaliyet Prim Borçları 17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30304 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 285..

 

 

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarımsal Faaliyet Prim Borçları

17 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30304

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayanlar ile 7 nci maddede belirtilen Kesinti Bildirim Listesini süresi içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2018” ibaresi “1/1/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1/3/2013 28574

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 30/1/2014 28898
2- 31/1/2015 29253