SGK Genelgesi 2017/32 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 Tarih: 29/12/2017…

 

 

SGK Genelgesi 2017/32

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572

Tarih: 29/12/2017

Konu : Süresi içerisinde yapılmayan Tarım tescilleri

GENELGE

2017/32

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin üçüncü kısım beşinci bölümün üçüncü maddesinin 3.1.3 numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere 3.1.4 numaralı alt bent ilave edilmiştir.

“3.1.4- 1/10/2008-31/12/2017 tarihleri arasında ziraat odaları tarafından bildirimi yapıldığı halde süresi içerisinde tescili yapılamayanların muafiyete istinaden sigortalılıklarının sona erdirilmesi

Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanların bildirimlerinin en geç bir ay içinde kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından yapılacağı ve Kurumun bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildireceği, hüküm altına alınmıştır.

Ancak, ziraat odaları tarafından Kurumumuza süresi içerisinde çiftçilerin bildirimi yapılmış olmasına rağmen ünitelerce çok sayıda kişinin tescillerinin tanınan süre içerisinde ve usulüne uygun yapılmadığı tespit edilmiştir.

Ziraat odaları tarafından bildirimi yapıldığı halde, bir yıl geçtikten sonra Kurumca tescili yapılıp sigortalılıkları başlatılanlardan muafiyet kapsamında bulunanların, tescil işlem tarihinde muafiyet kapsamında bulunduklarını gösteren yazıyı tescil tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bağlı oldukları ziraat odalarına, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine düzenletip, düzenleme tarihinden itibaren 1 ay içinde Kuruma ibraz edenlerin tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları “01(muafiyet)” koduyla iptal edilecektir.

Örnek: 1/11/2010 tarihinde ziraat odasına kayıt olan ve 20/11/2010 tarihinde Kurumumuza bildirimi yapılan sigortalı (A)’nın, 18/9/2017 tarihinde geriye dönük olarak 1/11/2010 tarihi itibariyle tescili yapılarak sigortalılığı başlatılmış ve başlatılan sigortalılığı 20/9/2017 tarihinde tarafına tebliğ edilmiştir. Yapılan tebliğe istinaden 27/9/2017 tarihinde ziraat odasınca düzenlenen muafiyet halini gösteren yazıyı 1/10/2017 tarihinde Kuruma intikal ettirmesi halinde 1/11/2010 tarihi itibariyle sigortalılığı sona erdirilecektir.”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Kurum Başkanı