KGF kredilerine düzenleme

KGF tarafından kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu nedenle azami vade sürelerinin aşılması durumunda söz konusu sürelere en fazla 36 ay ilave yapılabilecek.

KGF kredilerine düzenleme

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KGF kefaletinden yararlanabilmek için KOBİ vasfına sahip işletmeler ve KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçiler ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmelerin kredilerinin, krediye başvuru sırasında donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve izlenen alacaklar niteliğinde bulunmaması gerekecek.

Vade süresi asgari 6 ay, azami 5 yıl olan işletme kredilerinde anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıl olacak. Asgari vadesi 6 ay, azami vadesi 10 yıl olan yatırım kredilerinde ise anapara ödemesiz dönem en fazla 3 yıl olarak uygulanacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizler azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilecek, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave yapılabilecek.

Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu nedenle belirtilen vade sürelerinin aşılması durumunda, azami sürelere en fazla 36 ay eklenebilecek. Kredilerin 36 ay şartına uyulmak suretiyle birden fazla kez yapılandırılması söz konusu olabilecek.

Hazine Müsteşarlığı, daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen azami kredi vadesini ve anapara ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar veya oranını belirleyebilecek ve değiştirebilecek.

Müsteşarlık, işletme hesabındaki tutarın 25 milyon liranın altına düşmesi durumunda işletme hesabına hesap bakiyesi 250 milyon lirayı geçmeyecek şekilde destek hesabı aracılığıyla aktarım yapabilecek.

KGF, destek hesabına aktarılan tutarın tamamını en geç takip eden iş günü işletme hesabına aktaracak.

Müsteşarlık ve KGF arasında imzalanan protokoller kapsamında KGF tarafından verilmiş kefaletler aynı koşullarda devam edecek.

Kaynak: AA

——————————————————————————-

Kredi Garanti Hazine Desteği

01 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30288

Karar Sayısı : 2017/11177

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 25/12/2017 tarihli ve 33776 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Yararlanıcının kredilerinin krediye başvuru sırasında, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikhükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.”

“4) İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave edilebilir. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu alt bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, bu alt bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. İlk kredi sözleşmesinde belirlenen vadeden kalan süreye en fazla 36 ay uygulanmak suretiyle birden fazla yapılandırma söz konusu olabilir. Eximbank’ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kurumlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumlan, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün anapara ödemesiz dönemi veya vadesi bu alt bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsamında sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir.”

“15) Bu Karar çerçevesinde kullandırılan kefaletler kapsamında kredi verenlere tanımlanan toplam kefalet limiti içerisinde kalmak koşuluyla kefalet geri dönüşleri tekrar kullandırılabilir. Müsteşarlık geri dönüşlere ilişkin kullandırma esaslarını ve uygulanacak tazmin üst limitini belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2– Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kurum, kredi verenler tarafından alınmış olan veya alınacak teminatlardan başka teminat aramaz. Kurum, bu teminatlara kefalet sağlanan işleme münhasıran kefaleti oranında ortak olur.”

“(4) Müsteşarlık, muhtelif sektör ve yararlanıcı gruplarında uygulanmak üzere 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen genel usul ve esaslar kapsamında, daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen azami kredi vadesini ve anapara ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar ve/veya oranını belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.”

MADDE 3– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Temerrüt sonrası takip süreçleri kredi verenlerce yürütülür.

(2) Temerrüt durumunda Kurum, kredinin anapara bakiyesi ile azami 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme faizi ile temerrüt faizi hariç faiz/kar payı/kira tutarı ödemelerini kefaleti oranında tazmin eder. Gayrinakdî kredilerin tazmininde 90 günlük bekleme süresi boyunca nakit kredi faiz/kar payı/kira tutarı oranı uygulanır.”

“(4) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere ilişkin tazmin işlemlerinde, kredinin takibe alındığı tarihteki TCMB döviz alış kuru esas alınır. TCMB tarafından alım satımı yapılmayan diğer döviz cinsi kredilerde TCMB çapraz kuru esas alınır.

(5) Temerrüt durumunda teminatların nakde çevrilmesine ve kanuni takibe ilişkin işlemler kredi verenler tarafından yürütülür ve kredi verenlerin nakde çevrilen teminatlar ve takip neticesinde elde ettiği tahsilat, tazmin edilen kefalet oranında Kuruma aktarılır. Kanuni takip masrafları kredi veren ile Kurum arasında sağlanan kefalet oranında paylaşılır.”

MADDE 4– Aynı Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Müsteşarlık işletme hesabındaki tutarın 25 milyon TL’nin altına düşmesi durumunda işletme hesabına hesap bakiyesi 250 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde destek hesabı aracılığı ile aktarım yapmaya yetkilidir. Kurum, destek hesabına aktarılan tutarın tamamını en geç takip eden iş günü işletme hesabına aktarır. İşletme hesabının bakiyesi 25 milyon TL’nin altına düştüğü gün, Kurum işletme hesabının bakiyesinin 25 milyon TL’nin altına düştüğüne dair belgeyi ve talep edilen tutara ilişkin resmi yazıyı Müsteşarlığa iletir. Müsteşarlık bakiyenin 25 milyon TL’nin altına düştüğü günkü tutarı esas alarak en geç 10 iş günü içinde bu talebi karşılar.”

MADDE 5– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6– Aynı Kararın geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında Müsteşarlık ile Kurum arasında imzalanan protokoller kapsamında Kurum tarafından verilmiş olan kefaletler aynı koşullarda devam eder. Müsteşarlık ile Kurum arasındaki protokoller yenilenene veya yürürlükten kaldırılana kadar hâlihazırdaki protokoller geçerlidir.”

MADDE 7– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/11/2016 29896
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/3/2017 30003