Özel hesap dönemine sahip mükelleflerin (örneğin hesap dönemi 1.4.2017-31.03.2018 olanların) takvim yılını aşan ancak özel hesap dönemi içerisinde kalan belgelere ilişkin KDV indirimleri,yakın tarihlerde yayımlanmış bir özelge dikkate alınarak reddedilmekte, bu durum KDV iadesi ve incelemelerde sıkıntı oluşturmaktaydı.  Hazırlanan bir Tebliğ taslağı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine sorunu çözmek için aşağıdaki açıklamaların eklenmesi öngörülmektedir.

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde “Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkündür.”

YMM Emrah Aygül