13. Hukuk Dairesi         2016/13094 E.  ,  2016/19311 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı derneğe üye olan kişilere ilk yardım eğitimi hizmeti verdiğini fakat bedelinin ödenmediğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itiraz üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı derneğin borcunu ödediğini, faturaların kapalı fatura olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, davalıya fatura karşılığı vermiş olduğu hizmetin bedelini tahsil amacıyla başlatmış olduğu icra takibine itirazın iptali davasıdır. Davacının vermiş olduğu hizmet hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmamakta olup ihtilaf hizmet bedelinin ödenmesi noktasında toplanmaktadır. Bu durumda davacı tarafından sunulan faturaların açık ya da kapalı fatura olmalarının önem arz ettiği, faturalar kapalı fatura ise borcun davalı tarafından ödendiği hususunda karine teşkil edeceği ve aksini ispat külfetinin davacıda olacağı, açık fatura ise ispat yükünün ödeme yaptığını iddia eden davalıda bulunmasına karşı mahkemece, fatura özelliğine göre belirtilen ayrım yapılarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 
2-Yukarıda açıklanan bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, peşin alınan 129,75 TL harcın istek halinde temyiz eden davacıya, peşin alınan 132,55 TL harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere,25/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.