Oda Muamelat Yönetmeliği Değişiklik 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 12/9/2005 tarih…

 

 

Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Oda Muamelat Yönetmeliği Değişiklik

08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30264 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Odalarca kurulacak vakıflarda, vakıf yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, mütevelli heyet üyesi olması şartı aranmaksızın, oda tarafından önerilen oda organlarında görevli kişilerden oluşması zorunludur. Vakıf senedinde, odaca önerilen kişinin, odadaki görevinin sona ermesi halinde vakıf organlarındaki asil ve/veya yedek üyelik görevlerinin de kendiliğinden sona ereceğine ilişkin bir hükme yer verilir. Vakfın kuruluşundan sonra bu şartlara aykırı olacak şekilde vakıf senedi değişikliği yapılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 3 – Odalarca kurulmuş vakıfların senetleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 75 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara uygun hale getirilir. Bu maddenin uygulanmasından oda yönetim kurulu sorumludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.