Basında Çalışanlara Verilecek Borç Para 06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30262  Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: 24 Kasım 2017 Basında…

 

 

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararı (No: 208)

Basında Çalışanlara Verilecek Borç Para

06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30262 

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

24 Kasım 2017

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 208)

MADDE 1 – Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Karar, Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrası (3) ve (5) numaralı bentleri ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara ait esas ve şartlarla uygulanmaya ilişkin sair hususları düzenler.”

MADDE 2 – Aynı Genel Kurul Kararının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Kurum tarafından basın mensuplarına yönelik yapılan para yardımları;

a) Basında belli bir süre fikren veya bedenen çalıştıktan sonra, artık çalışamaz hale gelen ve yardıma ihtiyacı bulunanlara yılda en fazla bir defa yapılan “Muhtaçlık Yardımı”,

b) Basında fikren veya bedenen çalışmakta iken yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşenlere bir defaya mahsus yapılan “Muhtaçlık Yardımı”,

c) Basında belli bir süre fikren veya bedenen çalıştıktan sonra ölenlerin yardıma muhtaç ailelerine bir defaya mahsus yapılan “Ölüm Yardımı”dır.

Muhtaçlık ve ölüm yardımlarının kimlere, ne miktar ve nasıl ödeneceği bu Karar’ın üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Genel Kurul Kararının 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Borç para, muhtaçlık yardımı ve ölüm yardımı istekleri Kurum’ca ayrı ayrı hazırlanacak formüler şeklindeki özel talepnamelerle yapılır.

Talepnamelere, borç talep eden ve kefilinin son aya ait maaş bordrolarının suretleri eklenir.”

MADDE 4 – Aynı Genel Kurul Kararının 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 103 üncü maddesinde öngörüldüğü üzere, bu Karar hükümlerine göre kendilerine borç para verilebilecek kişiler aşağıda (A) bendinde, bunların nitelikleri de (B) bendinde gösterilmiştir.

A. Borç para verilebilecek kişiler;

a) Basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlar,

b) Kurum şubesi bulunan yerlerde yayınlanıp, resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkını haiz, toplam günlük tirajı 250 binden az olmayan süreli yayın veya süreli yayınlarla, haber satış sözleşmesi yapan haber ajanslarında fikren ve bedenen çalışanlar,

c) Kurum Genel Kurulu’nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar.

B. Bunlarda aranacak nitelikler:

a) İşinde en az iki yıl çalışmış olmak,

b) İşi ile ilgili bulunmayan başka bir işte çalışmamak,

c) Maaşlarında temlik veya haciz bulunmamak.”

MADDE 5 – Aynı Genel Kurul Kararının 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6 ncı maddede sayılan nitelikleri haiz bulunanlara borç para verilebilmesi için çalıştıkları gazetelerin:

a) Resmî İlân ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’ne göre resmî ilân yayınlama hakkının doğmuş olması,”

MADDE 6 – Aynı Genel Kurul Kararının 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 103 üncü maddesinin birinci fıkrası (2) ve (3) numaralı bentlerinde tespit edilenler hakkında bu Karar’ın 7 nci maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bentleri hükmü uygulanmaz.

Sözü geçen kişiler ve kefilleri için 7 nci maddenin birinci fıkrası (c) bendinde öngörülen taahhüdü, çalıştıkları kurumun yetkili organlarının ifa etmesi yeterlidir.”

MADDE 7 – Aynı Genel Kurul Kararının 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazetelerden başka yerde çalışanların, biri kendileri ile aynı niteliklere sahip, diğeri 7 nci maddenin birinci fıkrası (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak üzere iki kişiyi “müşterek borçlu ve müteselsil kefil göstermeleri lazımdır.

Bir kişinin birden fazla kefaleti geçerli olamaz.”

MADDE 8 – Aynı Genel Kurul Kararının 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Verilecek borç miktarı 4.800,- Türk Lirasını, ödeme süresi de iki yılı geçemez.

Borç, verildiği tarihi takip eden ilk ay başından başlamak ve her ay kesilmek üzere, kişinin talebi doğrultusunda en çok yirmidört eşit taksitte ödenir. Borç, ayın 15 inden sonra verilmiş ise, ilk taksidin tahsiline ikinci ay başından başlanır.

Yönetim Kurulu, borç verme fonunun mevcudu ile Kurum’un nakit imkanlarını dikkate alarak, verilecek borç limitini ve taksit sayısını azaltabilir.”

MADDE 9 – Aynı Genel Kurul Kararının 12 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müracaatlar, geliş tarihi esas alınarak, sırasıyla kaydedilir.”

MADDE 10 – Aynı Genel Kurul Kararının 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası iptal edilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Genel Kurul Kararının 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Kurum’dan borç para alanlar, borcun tamamını ödemeden çalıştığı gazete veya kuruluştan ayrıldıkları takdirde, yeni işyerinden, 7 nci maddenin birinci fıkrası (c) bendine uygun taahhütname getirmeleri şarttır. Aksi takdirde, eski işverenin taahhütnamesi işleme konur.

Basın ilan Kurumu Yönetmeliği’nin 103 üncü maddesinin birinci fıkrası (2) numaralı bendinde tespit edilenler işten ayrıldığı takdirde, ilgili kuruluşların yetkilileri de, bunların yeni iş adreslerini Kurum’a bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 12 – Aynı Genel Kurul Kararının 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – 7 nci maddenin birinci fıkrası (c) bendinde yazılı taahhütlerini yerine getirmeyen gazete veya kuruluşların çalışanlarına, borç para verilmez ve taahhütleri ile çalışanlarının kefaletleri kabul edilmez.”

MADDE 13 – Aynı Genel Kurul Kararının 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Bu Karar hükümlerine göre kendilerine para yardımı yapılabilecek kişiler, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 nci maddesinin birinci fıkrası (1) ve (2) numaralı bentlerinde öngörüldüğü üzere, basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlar ile ölenlerin yardıma muhtaç aileleridir.

Yardım yapılacaklarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

a) İlgili kanunlar uyarınca basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışıp da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunmak veya ölüm hali,

b) Basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışmakta iken yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşmek.”

MADDE 14 – Aynı Genel Kurul Kararının 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muhtaçlık yardımı 4,000,-Türk Lirası olup, yılda bir defa yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Genel Kurul Kararının 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Ölüm yardımı, ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç eşleri ile aynı durumdaki çocuklarına, bunların yokluğu halinde kanunen bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve kardeşlerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

Ölüm yardımının miktarı 6.000,- Türk Lirasıdır.

Bu yardım talebinin işleme konulması veraset ilamının ibrazına bağlıdır.”

MADDE 16 – Aynı Genel Kurul Kararının 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Bu Genel Kurul Kararı, Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrası (3) ve (5) numaralı bentleri ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102 ve 103 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.”

MADDE 17 – Bu Genel Kurul Kararının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Genel Kurul Kararının 2 ile 13 üncü maddelerinin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazetede yayımlanması ve ayrıca Basın ilan Kurumu Genel Kurulunun 24 Kasım 2017 tarihli toplantısında Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin yaptığı değişikliğin de Resmi Gazetede yayımlanmış olması gerekir.

MADDE 18 – Bu Genel Kurul Kararını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.