Hazır Beton Satışlarına İlişkin Düzenlenen Sözleşmelerden Damga Vergisi Oranı Sıfır Olanlar

Öteden beri hazır beton işinin inşaat taahhüt işleri kapsamında sayılıp sayılmayacağı tereddüt konusu edilmiştir.

Bu kapsamda verilen birçok özelgede hazır beton satışları inşaat taahhüt işeri arasında gösterilmiştir.

17.07.2001 tarih KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.GEÇİCİ-8.3387 sayılı İstanbul Defterdarlığı muktezası : Bakanlık Makamı’ndan alınan 30.12.1992 tarih ve 97623 sayılı yazı ile “kum, çakıl, çimentonun suyla karışımı sonucu elde edilen belli miktarda hazır betonun herhangi bir yapı kooperatifinin bizzat yapmakta olduğu inşaatına mikserle götürülerek kalıplara dökülmesi inşaat taahhüt kapsamına girmektedir.”denilmektedir.”

02.06.1997 Tarih ve B.07.0.GEL.0.54-5417-1658/22700 sayılı Gelirler Genel Müdürlüğünün yazısı: “Konuyla ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan yazıda, hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konması işinin, belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olduğu, bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilebileceği görüşü yer almaktadır.” 

Sirküler bazında da konu ilgili açıklamalar yapılmıştır. Şöyle ki, 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin (3.6.5.1.) bölümünde, hazır beton imal edilip mikserlerle götürülerek kalıplara dökülmesi işi (çimento, çakıl, kum ve suyun transmikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması), inşaat taahhüt işleri arasında sayılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde de verilen bir örnekte benzer niteleme yapılmıştır. Örnek:DSİ tarafından yaptırılan bir baraj inşasında kullanılacak hazır betonun, işin asıl yüklenicisi (A) İnş. Taah. A.Ş. tarafından (B) Hazır Beton A.Ş. nden temin edilmesi durumunda, hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması ve bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmesi nedeniyle, …”

Yukarıdaki tüm açıklamalar gösteriyor ki hazır betonun imal edilip mikserlerle götürülerek kalıplara dökülmesi işi inşaat taahhüt işi olarak sayılmaktadır. Ancak betonun santral altı satılıp, mikserlerle götürülüp kalıplara dökülmemesi halinde işin inşaat taahhüt işi sayılmayacağı da açıktır.

Peki inşaat taahhüt nitelendirmesi neden bu kadar önemli?

15.03.2017 Tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Kararname ile inşaat sektörünü özendirmek amacıyla damga vergisi oranlarında ve tapu harcı oranlarında indirimler yapılmıştır. Buna göre resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerindedamga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.

2017/9973 sayılı Kararname ile yapılan düzenleme dikkate alındığında resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen nakil ve dökülme işini de ihtiva eden hazır beton satış sözleşmelerinde damga vergisi oranının sıfır olarak uygulanması mümkündür.

 

YMM Emrah Aygül